با توجه به همریختگی تاریخ شمسی در بعضی برنامه ها، تاریخ ها بر دو نوع روز/ماه/سال و سال/ماه/روز قرار داده شده است.

لیست زیر، شهدای اردکان را بر حسب سال تولد نشان می دهد.

نام شهید تاریخ تولد ۱ تاریخ تولد ۲
قنبرعلی مروتی ۱/۰۱/۰۰ ۰۰/۰۱/۱
امیررضا خدایی ۱/۰۱/۳۷ ۳۷/۰۱/۱
حمیدرضا اقبال عقدایی ۱/۰۱/۳۹ ۳۹/۰۱/۱
حسن آقا اسماعیلی ۱/۰۱/۴۰ ۴۰/۰۱/۱
محمود اکبری ۱/۰۱/۴۰ ۴۰/۰۱/۱
حسن کمالی ۱/۰۱/۴۱ ۴۱/۰۱/۱
شعبانعلی عبدا…ی سروی ۱/۰۱/۴۱ ۴۱/۰۱/۱
میرزاحسن شهبازی ۱/۰۱/۴۱ ۴۱/۰۱/۱
سید جمال طبایی عقدا ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
عبدالرضا محیطی ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
محمدرضا اکبری ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
محمدرضا قاسمی ترک آباد ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
عباس گنجی اشتیجه ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
احمد محمودی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
رضا مذکوری ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
مهدی مهدی زاده عقدا ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
حسن هاتفی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
علی ارجنانی اردکانی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
محمد افخمی عقدا (حجی مهدی) ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
علی قاسمی وراعون ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
مهدی رحمتی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
حسین دهستانی (اسماعیل) ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
علیرضا خطیبی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
سید علی سیدی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
مرتضی نوروزی شریف آبادی ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
علی وافوری ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
محمد پایدار ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
رضا حوله بافی ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
سید عبدالحمید طبایی عقدایی ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
علی سعیدی پناه ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
ابوالقاسم کریمی عقدا ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
رضا کیکویی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
محمود محمدی احمدآبادی (حسن) ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
مرتضی مروتی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
عباسعلی ملاحسینی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
علی هاتفی اردکانی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
حسین اسماعیلی عقدا ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
غلامحسین خیری ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
علیرضا طالبیان ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
امرا… بابایی مزرعه نو ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
محمدحسین برخورداری ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
سید محمد فضائل ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
سید حسن طباطبایی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
میرزا محمد بیگی سروعلیا ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
جواد حلوایی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
مرتضی مروتی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
سید یحیی موسوی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
مصطفی ابویی انجیرآوند ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
حسین احمدی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
حسن شیری زرجوع ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
علی قاسمی چفته ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
محمدعلی دهقانی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
محمد رضا ثقفی حاجی آباد (نظر) ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
مهدی رضا زاده ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
عباس حیدری ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
محمدعلی حاجی اسماعیلی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
حبیب ا… محمدی ترک آباد ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
محمدرضا ناظمی ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
بمانعلی ابراهیمی عقدا ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
جلیل حمامی ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
امرا… خاکی ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسین تقی زاده ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسن شاکری ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
مجتبی الهی فرد ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسین اسماعیلی عقدا ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
سید محمد شاکری ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
محمد دهقانی احمدآبادی (علی) ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسن شاطری ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
محمدرضا محمدی ترک آباد ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
حیدر معتقدی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
جواد میرجانی سروی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
عباس میهن پرست ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
عباسعلی احمدی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
ماشاا… اسلامی کلانتری ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
حسین رشیدی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
حسین چوپانی زرجوع ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
کاظم شاکر اردکانی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
هادی ابوطالبی میرصالح ۱/۰۱/۴۹ ۴۹/۰۱/۱
غلامرضا ذاکری ۱/۰۱/۴۹ ۴۹/۰۱/۱
سید ابوالفضل موسوی ۱/۰۱/۵۰ ۵۰/۰۱/۱
احمد افخمی عقدا ۱/۰۱/۵۰ ۵۰/۰۱/۱
رجب علی بمانی ۲/۰۱/۳۶ ۳۶/۰۱/۲
محمود محمدی احمدآبادی (محمدرضا) ۲/۰۱/۳۸ ۳۸/۰۱/۲
اکبر کمالی ۲/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۲
عباسعلی بناپور ۲/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۲
حسن زفاک ۲/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۲
محمد جواد مرادی درین ۲/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۲
محمد سرافراز ۲/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۲
علی میهن پرست ۳/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۳
بمانعلی یاسیان ۳/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۳
محمدرضا مصیبی ۳/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۳
محمدعلی داعی زاده ۳/۰۱/۴۹ ۴۹/۰۱/۳
جمال افخمیان احمدآبادی ۴/۰۱/۳۸ ۳۸/۰۱/۴
علی پورعبدال..ی ۵/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۵
محمد حسن ابراهیمی شمس آباد ۵/۰۱/۵۱ ۵۱/۰۱/۵
علیرضا اقبال ۶/۰۱/۳۶ ۳۶/۰۱/۶
امرا… ناصری وراعون ۷/۰۱/۳۳ ۳۳/۰۱/۷
سید حسن موسوی ۸/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۸
حسین کمالی اردکانی (حسن) ۱۰/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱۰
احمد دهقانی ۱۰/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱۰
ذبیح ا… محمدی ۱۰/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱۰
سید محمد کاظم حسینی پور ۱۰/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱۰
محمود دهستانی ۱۰/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱۰
غلامرضا فدوی ۱۰/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱۰
ابوالقاسم بمانیان ۱۲/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱۲
غلامرضا رجبی ۱۵/۰۱/۲۷ ۲۷/۰۱/۱۵
حسین فتاحیان ۱۸/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱۸
حسین رفیعی عقدایی ۳۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۳۱
محمد علی نوری احمدآبادی ۱/۰۲/۳۶ ۳۶/۰۲/۱
علی غلامپور ۱/۰۲/۴۲ ۴۲/۰۲/۱
میرزا علی اکبر باباییان عقدا ۱/۰۲/۴۲ ۴۲/۰۲/۱
محمدعلی دهستانی (حسین) ۱/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۱
جواد هاتفی ۱/۰۲/۴۵ ۴۵/۰۲/۱
صفرعلی حیدری شریف آباد ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
میراب رشیدی احمدآبادی ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
داوود فتاحی ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
رضا افخمی اردکانی ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
مهدی ابراهیم زاده ۱/۰۲/۴۹ ۴۹/۰۲/۱
حسن خزر ۲/۰۲/۳۴ ۳۴/۰۲/۲
محمد دهقانی احمدآبادی (حسین) ۲/۰۲/۳۵ ۳۵/۰۲/۲
علی موتاب بفرویی ۳/۰۲/۴۵ ۴۵/۰۲/۳
علی خلیلی ۳/۰۲/۴۹ ۴۹/۰۲/۳
علی محمودی احمد آبادی ۴/۰۲/۳۸ ۳۸/۰۲/۴
مهدی فتوحی ۴/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۴
محمد سیفی شورکی ۵/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۵
سید علی هاشمی مزرعه نو ۵/۰۲/۵۰ ۵۰/۰۲/۵
سید عباس موسوی هفتادر ۱۰/۰۲/۲۹ ۲۹/۰۲/۱۰
رضا مروتی ۱۰/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۱۰
محمدرضا فتاحی ۱۰/۰۲/۵۱ ۵۱/۰۲/۱۰
جواد ابراهیمیان ۱۳/۰۲/۴۲ ۴۲/۰۲/۱۳
سید علی طباطبایی خلیل آباد ۱۵/۰۲/۵۰ ۵۰/۰۲/۱۵
محمد اردکانی ۲۰/۰۲/۳۹ ۳۹/۰۲/۲۰
محمد جواد محمدی ۲۱/۰۲/۴۰ ۴۰/۰۲/۲۱
بمانعلی پورمند ۲۵/۰۲/۴۶ ۴۶/۰۲/۲۵
محمد کمالی ۳۰/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۳۰
سید حسن طباطبایی مزرعه نو ۱/۰۳/۴۰ ۴۰/۰۳/۱
محمدرضا دادخواه ۱/۰۳/۴۱ ۴۱/۰۳/۱
سلیمان کریمی عقدا ۱/۰۳/۴۱ ۴۱/۰۳/۱
محمود خرسندی ۱/۰۳/۴۲ ۴۲/۰۳/۱
جواد طالبی ۱/۰۳/۴۲ ۴۲/۰۳/۱
رضا کارگر شریف آباد ۱/۰۳/۴۲ ۴۲/۰۳/۱
محمدرضا احمدی ۱/۰۳/۴۳ ۴۳/۰۳/۱
محمدرضا حیدری شریف آباد ۱/۰۳/۴۳ ۴۳/۰۳/۱
حبیب ا… یوسفی توتی ۱/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱
محمد افخمی اردکانی (ابوالقاسم) ۱/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱
نظر علی بلیلی عقدایی ۱/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱
فرهاد محمدی ترک آباد ۱/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۱
ابوالقاسم ملاحسینی ۱/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۱
علی حبیبی ۱/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۱
حمید خانزاده چرخاب ۱/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۱
حسن محمدرضاپور زرجوع ۱/۰۳/۴۷ ۴۷/۰۳/۱
مهدی دهقانی ۱/۰۳/۴۷ ۴۷/۰۳/۱
محمد علی رشیدی ۲/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۲
محمدعلی رجبی ۲/۰۳/۴۸ ۴۸/۰۳/۲
قاسم رشیدی ۳/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۳
جواد شاه بلی اردکانی ۵/۰۳/۴۱ ۴۱/۰۳/۵
حسن مرادی مزرعه نو ۶/۰۳/۴۷ ۴۷/۰۳/۶
حسن طلابی مزرعه نو ۱۰/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱۰
محمد علی سرافراز ۱۰/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۱۰
خلیل عابدی احمدآبادی ۱۰/۰۳/۵۰ ۵۰/۰۳/۱۰
حبیب فاضل پور ۱۰/۰۳/۵۳ ۵۳/۰۳/۱۰
محمد علی شاکر ۲۰/۰۳/۴۳ ۴۳/۰۳/۲۰
احمد مهدیزاده ۲۰/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۲۰
عباسعلی جعفری فرد ۱/۰۴/۳۷ ۳۷/۰۴/۱
محمدعلی احمدیان ۱/۰۴/۴۲ ۴۲/۰۴/۱
محمود رضایی هفتادر (عباس) ۱/۰۴/۴۲ ۴۲/۰۴/۱
محمد زارع پور احمدآبادی ۱/۰۴/۴۲ ۴۲/۰۴/۱
عبدالمجید خنیک ۱/۰۴/۴۳ ۴۳/۰۴/۱
میرزاعلی شاکری ۱/۰۴/۴۳ ۴۳/۰۴/۱
رضا کمالی اردکانی (محمد) ۱/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱
محمدرضا شاکری اشتیجه ۱/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱
مختار حسنی ۱/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱
حسین حکیمی مزرعه نو ۱/۰۴/۴۶ ۴۶/۰۴/۱
ناصر محمدی احمدآبادی ۱/۰۴/۴۷ ۴۷/۰۴/۱
رضا زارع علی بیک ۱/۰۴/۴۷ ۴۷/۰۴/۱
رزاق خدایی ۱/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱
محمد علی غلامی ۱/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱
محمد قانعی ۱/۰۴/۴۹ ۴۹/۰۴/۱
عباس خدایی ۲/۰۴/۴۴ ۴۴/۰۴/۲
محمدعلی قانعی ۲/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۲
محمد حسین شیری احمدآبادی ۴/۰۴/۳۴ ۳۴/۰۴/۴
عبدالغفار کلانتری مزرعه نو ۴/۰۴/۳۸ ۳۸/۰۴/۴
احمد خالصی ۶/۰۴/۲۵ ۲۵/۰۴/۶
حسینعلی چاه افضلی ۱۰/۰۴/۳۸ ۳۸/۰۴/۱۰
حسین فضلی احمدآبادی ۱۰/۰۴/۴۰ ۴۰/۰۴/۱۰
حسین معتقدی ترک آباد ۱۰/۰۴/۴۷ ۴۷/۰۴/۱۰
محمود میری ۱۰/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱۰
جواد قربان زاده ۱۰/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱۰
سید عباس هاشمی ۱۰/۰۴/۵۰ ۵۰/۰۴/۱۰
حسین برخورداری شریف آباد ۱۰/۰۴/۵۱ ۵۱/۰۴/۱۰
ولی ا… رادمهر (گزستانی) ۱۲/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱۲
محمدرضا طالبی ۱۵/۰۴/۴۴ ۴۴/۰۴/۱۵
حسین ابراهیم زاده ۲۰/۰۴/۴۳ ۴۳/۰۴/۲۰
علیرضا فتاحی اردکانی ۲۱/۰۴/۴۶ ۴۶/۰۴/۲۱
ابراهیم رعیت زاده ۲۶/۰۴/۴۱ ۴۱/۰۴/۲۶
حسین طالعی ۱/۰۵/۴۰ ۴۰/۰۵/۱
حسن کوه علی بیک ۱/۰۵/۴۱ ۴۱/۰۵/۱
علی کمالی اردکانی ۱/۰۵/۴۲ ۴۲/۰۵/۱
فرهاد مومنی ۱/۰۵/۴۲ ۴۲/۰۵/۱
حسن محمود زاده ۱/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۱
شعبانعلی برجی هفتادر ۱/۰۵/۴۵ ۴۵/۰۵/۱
رضا نداف ۱/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱
محمود رضایی احمدآباد ۳/۰۵/۴۵ ۴۵/۰۵/۳
کاظم دبیری احمدآبادی ۴/۰۵/۳۹ ۳۹/۰۵/۴
حسین دهستانی (محمد) ۷/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۷
محمدرضا حسنی احمدآبادی ۸/۰۵/۴۰ ۴۰/۰۵/۸
حمزه احمدی ۹/۰۵/۵۰ ۵۰/۰۵/۹
محمود صحرایی ۱۰/۰۵/۴۳ ۴۳/۰۵/۱۰
محمدعلی شیرگاوشانه ۱۰/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۱۰
حبیب عباسپور ۱۰/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۱۰
حسینعلی پایدار ۱۰/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱۰
غلامرضا غلامی خرانق ۱۲/۰۵/۵۲ ۵۲/۰۵/۱۲
جلیل دهستانی ۱۳/۰۵/۴۸ ۴۸/۰۵/۱۳
محمدرضا طرفداری ۱۳/۰۵/۴۸ ۴۸/۰۵/۱۳
فضل ا… مروتی ۱۴/۰۵/۳۸ ۳۸/۰۵/۱۴
اسماعیل حاجی احمدی ۱۵/۰۵/۴۱ ۴۱/۰۵/۱۵
محمد سرکارگر ۱۵/۰۵/۴۳ ۴۳/۰۵/۱۵
علی بناپور علی بیک ۱۵/۰۵/۴۸ ۴۸/۰۵/۱۵
سید کاظم موسوی ساغندی ۱۵/۰۵/۴۹ ۴۹/۰۵/۱۵
غلامعلی ساغندی ۱۵/۰۵/۴۹ ۴۹/۰۵/۱۵
علی شاکر ۱۵/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۵
محمود جعفری ۱۷/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱۷
محمد حسین مومنی هامانه ۱۸/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱۸
ذبیح ا… عاصی زاده ۲۴/۰۵/۴۰ ۴۰/۰۵/۲۴
مجید پور شاکری ۲۵/۰۵/۴۷ ۴۷/۰۵/۲۵
مجید قانعی ۲۷/۰۵/۵۹ ۵۹/۰۵/۲۷
عباس پورقاسمی ۱/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱
جلال شرکایی ۱/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱
مصطفی ولی ال..ی ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
اکبر برخورداری شریف آباد ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
حبیب ا… پایدار ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
جواد فتاحی ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
رضا حکیمی خلیل آباد ۱/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱
ناد علی بابائیان ۱/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱
محمدعلی دهستانی (محمد) ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
نعمت ا… کریمی عقدا ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
محمد بابایی چاه افضل ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
حسین شهبازی ترک آباد ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
محمدعلی عسکری ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
قاسم پیری ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
حسین دهستانی (غلامرضا) ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
جواد آزادی شریف آباد ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
مصطفی بابایی شمس آباد ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
محمد حسین قربان زاده شریف آباد ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
سید محمد حسینی عقدا ۱/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۱
میرزامهدی علی محمدی ۱/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۱
جواد گنجی اشتیجه ۱/۰۶/۴۷ ۴۷/۰۶/۱
مسلم شاکر ۱/۰۶/۴۷ ۴۷/۰۶/۱
غلامرضا خدایی ۱/۰۶/۴۸ ۴۸/۰۶/۱
علی فتاحی (حسین) ۱/۰۶/۴۸ ۴۸/۰۶/۱
مصطفی شعبانی ۱/۰۶/۵۰ ۵۰/۰۶/۱
کامران انصاری ۱/۰۶/۵۱ ۵۱/۰۶/۱
غلامرضا صادقیان ۲/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۲
محمد حسین مروتی ۳/۰۶/۳۸ ۳۸/۰۶/۳
حسن قانعی (علی) ۳/۰۶/۳۹ ۳۹/۰۶/۳
مصطفی موسوی زاده یزدی ۳/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۳
علیرضا خیرخواه ۵/۰۶/۰۳ ۰۳/۰۶/۵
محمود یوسفی ترک آباد ۵/۰۶/۳۸ ۳۸/۰۶/۵
مهدی بوستانی ۶/۰۶/۳۷ ۳۷/۰۶/۶
ناصر محمد پورتیران ۶/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۶
فیض ا… سیفی احمدآبادی ۱۰/۰۶/۳۸ ۳۸/۰۶/۱۰
فاضل خودستان ۱۰/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱۰
رضا میرشمسی ۱۰/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱۰
سید موسی شاه میری ۱۰/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱۰
محمد حسین دهقانی ۱۰/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱۰
سید حسین میرحسینی ۱۰/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱۰
محمدعلی جماعتی ۱۰/۰۶/۴۹ ۴۹/۰۶/۱۰
حسن عریان زاده ۱۰/۰۶/۵۱ ۵۱/۰۶/۱۰
محمد حسین تقی زاده هامانه ۱۱/۰۶/۴۷ ۴۷/۰۶/۱۱
محمد علی قانعی (حسین) ۱۴/۰۶/۳۷ ۳۷/۰۶/۱۴
علی پوربیغرض ۱۵/۰۶/۳۶ ۳۶/۰۶/۱۵
محمد علی خلیلی صدرآباد ۱۵/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱۵
سید علی میرشمسی ۱۵/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱۵
محسن بهاری ۱۵/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱۵
عباس مروتی ۱۵/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱۵
احمد فتاحی ۱۵/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱۵
حبیب ا… یوسفی انجیرآوند (علی) ۱۵/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۱۵
حسین محمدی احمدآبادی ۱۵/۰۶/۵۰ ۵۰/۰۶/۱۵
حبیب ا… برخورداری ۲۰/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۲۰
محمد سلمانی احمدآبادی ۲۴/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۲۴
محمد آقا فرهمندی ۲۴/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۲۴
کمال مروتی شریف آباد ۲۵/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۲۵
مجید ناظمی زاده ۲۵/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۲۵
سید علی موسوی زاده احمدآبادی ۲۵/۰۶/۴۹ ۴۹/۰۶/۲۵
محمدرضا پوردهستانی ۲۷/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۲۷
محسن فتوحی ۲۸/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۲۸
حسن اکرم زاده اردکانی ۲۹/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۲۹
احمد عسکری احمدآبادی ۳۰/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۳۰
اسماعیل فتوحی ۱/۰۷/۴۰ ۴۰/۰۷/۱
حسین مرادی مزرعه نو ۱/۰۷/۴۳ ۴۳/۰۷/۱
سید مصطفی خدایی ۱/۰۷/۴۴ ۴۴/۰۷/۱
مهدی کریمی احمدآبادی ۱/۰۷/۴۴ ۴۴/۰۷/۱
حسن شاطری احمدآبادی ۱/۰۷/۴۵ ۴۵/۰۷/۱
جلال اقبال ۱/۰۷/۴۹ ۴۹/۰۷/۱
منوچهر فرهادی ۱/۰۷/۴۹ ۴۹/۰۷/۱
حسین پایدار ۲/۰۷/۴۱ ۴۱/۰۷/۲
سید حسن میرشمسی ۳/۰۷/۱۳ ۱۳/۰۷/۳
حسین انصاری ۳/۰۷/۳۵ ۳۵/۰۷/۳
آقا محمد افخمی ۵/۰۷/۴۳ ۴۳/۰۷/۵
عباس کارگر قلعه سیف ۸/۰۷/۴۰ ۴۰/۰۷/۸
علی عبدالکریمی ۱۰/۰۷/۲۶ ۲۶/۰۷/۱۰
علی فاضل پور ۱۰/۰۷/۴۱ ۴۱/۰۷/۱۰
محمد صادق رشیدی ۱۷/۰۷/۴۹ ۴۹/۰۷/۱۷
محمود پیری ۲۰/۰۷/۴۷ ۴۷/۰۷/۲۰
عباسعلی کارگر ۲۴/۰۷/۳۶ ۳۶/۰۷/۲۴
حسین کارگران ۲۴/۰۷/۴۶ ۴۶/۰۷/۲۴
محمد علی حسن پور اشتیجه ۲۵/۰۷/۳۲ ۳۲/۰۷/۲۵
محمد علی هاتفی (عباس) ۲۶/۰۷/۴۶ ۴۶/۰۷/۲۶
محسن صادقی ۲۶/۰۷/۴۶ ۴۶/۰۷/۲۶
حسین گنجی اشتیجه ۱/۰۸/۳۹ ۳۹/۰۸/۱
سید محمد موسوی (سید اسماعیل) ۱/۰۸/۴۰ ۴۰/۰۸/۱
محمد صحرایی ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
ابوالقاسم مختاری ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
مهدی هاتفی ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
حسن پایدار ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
سیف ا… رشیدی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
محمدرضا میرزایی امیرآبادی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
محمدعلی افخمی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
محمدرضا پورتقوی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
جلال حیدری ترک آباد ۱/۰۸/۴۳ ۴۳/۰۸/۱
پرویز شاکری اشتیجه ۱/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۱
سید علی میرقانعی ۱/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۱
محمدعلی دهستانی (محمدرضا) ۱/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۱
سید حسین طاهرزاده ۱/۰۸/۴۵ ۴۵/۰۸/۱
حمیدرضا عسکری ۱/۰۸/۴۷ ۴۷/۰۸/۱
علیرضا مصیبی ۱/۰۸/۴۷ ۴۷/۰۸/۱
مهدی بهجتی ۱/۰۸/۴۸ ۴۸/۰۸/۱
محمد حسین رشیدی ۲/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۲
محمدرضا خدایی ۲/۰۸/۴۷ ۴۷/۰۸/۲
محمدرضا فتحی ۳/۰۸/۳۵ ۳۵/۰۸/۳
ذبیح ا… سیفی احمد آبادی ۳/۰۸/۴۵ ۴۵/۰۸/۳
جلال کمالی ۳/۰۸/۵۰ ۵۰/۰۸/۳
حسین بهجتی ۴/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۴
سید محمد موسوی ترک آباد ۴/۰۸/۴۵ ۴۵/۰۸/۴
محمدرضا ثقفی (عزیز ا…) ۴/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۴
علی دهقانی احمدآبادی ۴/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۴
محمدرضا ذبیحی ۴/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۴
حسین مروتی شریف آباد ۵/۰۸/۴۰ ۴۰/۰۸/۵
محمود جعفرپور ۷/۰۸/۳۴ ۳۴/۰۸/۷
علی رزم آور ۱۰/۰۸/۲۵ ۲۵/۰۸/۱۰
عباس مظفری ۱۰/۰۸/۴۳ ۴۳/۰۸/۱۰
محمدعلی فتوحی ۱۰/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۰
ذبیح ا… کوری ۱۰/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۰
موسی عنایت قوی ۱۲/۰۸/۳۷ ۳۷/۰۸/۱۲
محمد کاظم اکبری ترک آباد ۱۲/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۲
علی اکبر جره ای ۱۴/۰۸/۱۲۸۶ ۱۲۸۶/۰۸/۱۴
یوسف دودی ۱۵/۰۸/۳۵ ۳۵/۰۸/۱۵
سید جعفر امامی میبدی ۱۵/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۵
رضا کمالی ۱۶/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱۶
حجت ا… خاتمی ۱۷/۰۸/۴۹ ۴۹/۰۸/۱۷
محمدرضا حاجی صفری ۱۹/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۹
محمدرضا میرزازاده ۲۵/۰۸/۴۸ ۴۸/۰۸/۲۵
حسین کریمی ۱/۰۹/۴۰ ۴۰/۰۹/۱
ابوالقاسم حیدری ۱/۰۹/۴۲ ۴۲/۰۹/۱
احمد حکیمی مزرعه نو ۱/۰۹/۴۳ ۴۳/۰۹/۱
محمدرضا عزیزی ۱/۰۹/۴۴ ۴۴/۰۹/۱
منصور عباسی ۱/۰۹/۴۷ ۴۷/۰۹/۱
محمدحسین رضایی شریف آبادی ۱/۰۹/۴۸ ۴۸/۰۹/۱
محمود ابوطالبی کوشکنو ۳/۰۹/۴۱ ۴۱/۰۹/۳
سید علی طبایی عقدایی ۳/۰۹/۴۵ ۴۵/۰۹/۳
رضا شاکر ۹/۰۹/۳۸ ۳۸/۰۹/۹
حسنعلی فتاحی ۱۱/۰۹/۳۸ ۳۸/۰۹/۱۱
حسین فتاحی (عبدالحسین) ۱۲/۰۹/۳۸ ۳۸/۰۹/۱۲
محمدعلی هاتفی (محمدرضا) ۱۲/۰۹/۴۷ ۴۷/۰۹/۱۲
حسن فتاحی (علی) ۱۴/۰۹/۴۰ ۴۰/۰۹/۱۴
مهدی جماعتی ۱۴/۰۹/۴۴ ۴۴/۰۹/۱۴
حسین کمالی اردکانی (میرزامحمد) ۱۵/۰۹/۴۱ ۴۱/۰۹/۱۵
علی محمد حاجی صفری ۲۴/۰۹/۵۰ ۵۰/۰۹/۲۴
محمد ابولی انجیرآوند ۲۵/۰۹/۴۳ ۴۳/۰۹/۲۵
اصغر حمزه ای ۲۷/۰۹/۴۶ ۴۶/۰۹/۲۷
حبیب فتاحی ۲۸/۰۹/۳۲ ۳۲/۰۹/۲۸
ولی ا… محمدی ترک آباد ۱۰/۱/۴۶ ۶/۱//۱۰
احمد کیانی احمدآبادی ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
علی محمد مسعودی عقدا ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
محمود ذاکری ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
غلامرضا رعیت زاده ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
محمدرضا نامزد ۱/۱۰/۴۲ ۴۲/۱۰/۱
حسن فتاحی ۱/۱۰/۴۲ ۴۲/۱۰/۱
علی مدد ابویی سروعلیا ۱/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱
رضا بیابانی ۱/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱
محمدرضا مهدیزاده ۱/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱
محمد حسن رجبی ۱/۱۰/۴۴ ۴۴/۱۰/۱
احمد سرکارگر ۱/۱۰/۵۰ ۵۰/۱۰/۱
محمد حسن خلیلی ۲/۱۰/۴۴ ۴۴/۱۰/۲
محمدرضا بهجتی ۳/۱۰/۴۰ ۴۰/۱۰/۳
اکبر عزتی اردچی ۳/۱۰/۴۶ ۴۶/۱۰/۳
مجید زنجیریان ۴/۱۰/۴۵ ۴۵/۱۰/۴
حسین واحدیان ۵/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۵
حسین واحدیان ۵/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۵
علی شوازی ترک آباد ۱۰/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱۰
محمدعلی پور بیغرض ۱۲/۱۰/۳۹ ۳۹/۱۰/۱۲
علی آثاری ۱۲/۱۰/۳۹ ۳۹/۱۰/۱۲
علی عمویی کوشکنو ۱۲/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱۲
جلیل بهجتی ۲۰/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۲۰
حسین مومنی زاده ۲۰/۱۰/۴۵ ۴۵/۱۰/۲۰
محمد حسین آرامی ۲۴/۱۰/۳۸ ۳۸/۱۰/۲۴
حسن نیک اردکانی ۲۴/۱۰/۳۹ ۳۹/۱۰/۲۴
علی حسین زاده ۲۵/۱۰/۳۴ ۳۴/۱۰/۲۵
علی توکلی احمدآبادی ۲۸/۱۰/۴۵ ۴۵/۱۰/۲۸
محمدرضا خروسی ترک آباد ۱/۱۱/۳۴ ۳۴/۱۱/۱
رضا بزمی نیک ۱/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۱
فرهاد تقدیری ۱/۱۱/۴۱ ۴۱/۱۱/۱
محمد علی فتاحی ۱/۱۱/۴۶ ۴۶/۱۱/۱
حسینعلی کلانتری ترک آباد ۱/۱۱/۴۶ ۴۶/۱۱/۱
محمد شاکر اردکانی ۱/۱۱/۴۷ ۴۷/۱۱/۱
سید محمود حسینی پور ۲/۱۱/۴۳ ۴۳/۱۱/۲
حسین ثقفی ۲/۱۱/۴۷ ۴۷/۱۱/۲
علی شاکر اردکانی ۳/۱۱/۳۸ ۳۸/۱۱/۳
احمد رحمتی ۴/۱۱/۴۰ ۴۰/۱۱/۴
ناصر صالحی ۴/۱۱/۴۸ ۴۸/۱۱/۴
محمد افخمی اردکانی (علی) ۵/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۵
مصطفی معصومی ۵/۱۱/۴۴ ۴۴/۱۱/۵
محمدرضا رجبی ۶/۱۱/۴۹ ۴۹/۱۱/۶
حسین پوردهقان ۹/۱۱/۲۹ ۲۹/۱۱/۹
شعبانعلی حیدری ۱۰/۱۱/۱۲ ۱۲/۱۱/۱۰
سید جمال الدین امیری ۱۵/۱۱/۴۲ ۴۲/۱۱/۱۵
محمدرضا غلامنیا میرصالح ۱۵/۱۱/۴۸ ۴۸/۱۱/۱۵
غلامرضا فتوحی ۱۷/۱۱/۳۷ ۳۷/۱۱/۱۷
احمد نقیبی خرانق ۱۷/۱۱/۴۶ ۴۶/۱۱/۱۷
سید علی بندری ۱۸/۱۱/۴۳ ۴۳/۱۱/۱۸
حسنعلی حاج اسماعیلی ۲۰/۱۱/۴۲ ۴۲/۱۱/۲۰
حسن قانعی ۲۳/۱۱/۱۹ ۱۹/۱۱/۲۳
صادق افخمی عقدایی ۲۵/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۲۵
سید محمدرضا جزایری (حنیف) ۲۷/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۲۷
سید آیت ا… طبایی عقدای ۱/۱۲/۳۹ ۳۹/۱۲/۱
علی شاکر اردکانی ۳/۱۲/۳۸ ۳۸/۱۲/۳
محمود حیدری کوشکنو ۴/۱۲/۳۰ ۳۰/۱۲/۴
منصور آتش فراز ۷/۱۲/۳۷ ۳۷/۱۲/۷
محمد سرافراز (غلامرضا) ۱۰/۱۲/۴۳ ۴۳/۱۲/۱۰
محمد ترابی ۱۲/۱۲/۳۶ ۳۶/۱۲/۱۲
غلامرضا جعفریان ۱۹/۱۲/۴۱ ۴۱/۱۲/۱۹
محمدرضا رحمتی احمدآبادی ۲۰/۱۲/۴۲ ۴۲/۱۲/۲۰
علی سعیدی پناه ۲۰/۱۲/۶۶ ۶۶/۱۲/۲۰
ابوالفضل حیدرپور خرانق ۲۵/۱۲/۴۷ ۴۷/۱۲/۲۵

لیست زیر، شهدای اردکان را بر حسب روز/ماه/سال نشان می دهد.

نام شهید تاریخ تولد ۱ تاریخ تولد ۲
قنبرعلی مروتی ۱/۰۱/۰۰ ۰۰/۰۱/۱
علیرضا خیرخواه ۵/۰۶/۰۳ ۰۳/۰۶/۵
شعبانعلی حیدری ۱۰/۱۱/۱۲ ۱۲/۱۱/۱۰
علی اکبر جره ای ۱۴/۰۸/۱۲۸۶ ۱۲۸۶/۰۸/۱۴
سید حسن میرشمسی ۳/۰۷/۱۳ ۱۳/۰۷/۳
حسن قانعی ۲۳/۱۱/۱۹ ۱۹/۱۱/۲۳
احمد خالصی ۶/۰۴/۲۵ ۲۵/۰۴/۶
علی رزم آور ۱۰/۰۸/۲۵ ۲۵/۰۸/۱۰
علی عبدالکریمی ۱۰/۰۷/۲۶ ۲۶/۰۷/۱۰
غلامرضا رجبی ۱۵/۰۱/۲۷ ۲۷/۰۱/۱۵
سید عباس موسوی هفتادر ۱۰/۰۲/۲۹ ۲۹/۰۲/۱۰
حسین پوردهقان ۹/۱۱/۲۹ ۲۹/۱۱/۹
محمود حیدری کوشکنو ۴/۱۲/۳۰ ۳۰/۱۲/۴
محمد علی حسن پور اشتیجه ۲۵/۰۷/۳۲ ۳۲/۰۷/۲۵
حبیب فتاحی ۲۸/۰۹/۳۲ ۳۲/۰۹/۲۸
امرا… ناصری وراعون ۷/۰۱/۳۳ ۳۳/۰۱/۷
حسن خزر ۲/۰۲/۳۴ ۳۴/۰۲/۲
محمد حسین شیری احمدآبادی ۴/۰۴/۳۴ ۳۴/۰۴/۴
محمود جعفرپور ۷/۰۸/۳۴ ۳۴/۰۸/۷
علی حسین زاده ۲۵/۱۰/۳۴ ۳۴/۱۰/۲۵
محمدرضا خروسی ترک آباد ۱/۱۱/۳۴ ۳۴/۱۱/۱
محمد دهقانی احمدآبادی (حسین) ۲/۰۲/۳۵ ۳۵/۰۲/۲
حسین انصاری ۳/۰۷/۳۵ ۳۵/۰۷/۳
محمدرضا فتحی ۳/۰۸/۳۵ ۳۵/۰۸/۳
یوسف دودی ۱۵/۰۸/۳۵ ۳۵/۰۸/۱۵
رجب علی بمانی ۲/۰۱/۳۶ ۳۶/۰۱/۲
علیرضا اقبال ۶/۰۱/۳۶ ۳۶/۰۱/۶
محمد علی نوری احمدآبادی ۱/۰۲/۳۶ ۳۶/۰۲/۱
علی پوربیغرض ۱۵/۰۶/۳۶ ۳۶/۰۶/۱۵
عباسعلی کارگر ۲۴/۰۷/۳۶ ۳۶/۰۷/۲۴
محمد ترابی ۱۲/۱۲/۳۶ ۳۶/۱۲/۱۲
امیررضا خدایی ۱/۰۱/۳۷ ۳۷/۰۱/۱
عباسعلی جعفری فرد ۱/۰۴/۳۷ ۳۷/۰۴/۱
مهدی بوستانی ۶/۰۶/۳۷ ۳۷/۰۶/۶
محمد علی قانعی (حسین) ۱۴/۰۶/۳۷ ۳۷/۰۶/۱۴
موسی عنایت قوی ۱۲/۰۸/۳۷ ۳۷/۰۸/۱۲
غلامرضا فتوحی ۱۷/۱۱/۳۷ ۳۷/۱۱/۱۷
منصور آتش فراز ۷/۱۲/۳۷ ۳۷/۱۲/۷
محمود محمدی احمدآبادی (محمدرضا) ۲/۰۱/۳۸ ۳۸/۰۱/۲
جمال افخمیان احمدآبادی ۴/۰۱/۳۸ ۳۸/۰۱/۴
علی محمودی احمد آبادی ۴/۰۲/۳۸ ۳۸/۰۲/۴
عبدالغفار کلانتری مزرعه نو ۴/۰۴/۳۸ ۳۸/۰۴/۴
حسینعلی چاه افضلی ۱۰/۰۴/۳۸ ۳۸/۰۴/۱۰
فضل ا… مروتی ۱۴/۰۵/۳۸ ۳۸/۰۵/۱۴
محمد حسین مروتی ۳/۰۶/۳۸ ۳۸/۰۶/۳
محمود یوسفی ترک آباد ۵/۰۶/۳۸ ۳۸/۰۶/۵
فیض ا… سیفی احمدآبادی ۱۰/۰۶/۳۸ ۳۸/۰۶/۱۰
رضا شاکر ۹/۰۹/۳۸ ۳۸/۰۹/۹
حسنعلی فتاحی ۱۱/۰۹/۳۸ ۳۸/۰۹/۱۱
حسین فتاحی (عبدالحسین) ۱۲/۰۹/۳۸ ۳۸/۰۹/۱۲
محمد حسین آرامی ۲۴/۱۰/۳۸ ۳۸/۱۰/۲۴
علی شاکر اردکانی ۳/۱۱/۳۸ ۳۸/۱۱/۳
علی شاکر اردکانی ۳/۱۲/۳۸ ۳۸/۱۲/۳
حمیدرضا اقبال عقدایی ۱/۰۱/۳۹ ۳۹/۰۱/۱
محمد اردکانی ۲۰/۰۲/۳۹ ۳۹/۰۲/۲۰
کاظم دبیری احمدآبادی ۴/۰۵/۳۹ ۳۹/۰۵/۴
حسن قانعی (علی) ۳/۰۶/۳۹ ۳۹/۰۶/۳
حسین گنجی اشتیجه ۱/۰۸/۳۹ ۳۹/۰۸/۱
محمدعلی پور بیغرض ۱۲/۱۰/۳۹ ۳۹/۱۰/۱۲
علی آثاری ۱۲/۱۰/۳۹ ۳۹/۱۰/۱۲
حسن نیک اردکانی ۲۴/۱۰/۳۹ ۳۹/۱۰/۲۴
رضا بزمی نیک ۱/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۱
محمد افخمی اردکانی (علی) ۵/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۵
صادق افخمی عقدایی ۲۵/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۲۵
سید محمدرضا جزایری (حنیف) ۲۷/۱۱/۳۹ ۳۹/۱۱/۲۷
سید آیت ا… طبایی عقدای ۱/۱۲/۳۹ ۳۹/۱۲/۱
حسن آقا اسماعیلی ۱/۰۱/۴۰ ۴۰/۰۱/۱
محمود اکبری ۱/۰۱/۴۰ ۴۰/۰۱/۱
محمد جواد محمدی ۲۱/۰۲/۴۰ ۴۰/۰۲/۲۱
سید حسن طباطبایی مزرعه نو ۱/۰۳/۴۰ ۴۰/۰۳/۱
حسین فضلی احمدآبادی ۱۰/۰۴/۴۰ ۴۰/۰۴/۱۰
حسین طالعی ۱/۰۵/۴۰ ۴۰/۰۵/۱
محمدرضا حسنی احمدآبادی ۸/۰۵/۴۰ ۴۰/۰۵/۸
ذبیح ا… عاصی زاده ۲۴/۰۵/۴۰ ۴۰/۰۵/۲۴
اسماعیل فتوحی ۱/۰۷/۴۰ ۴۰/۰۷/۱
عباس کارگر قلعه سیف ۸/۰۷/۴۰ ۴۰/۰۷/۸
سید محمد موسوی (سید اسماعیل) ۱/۰۸/۴۰ ۴۰/۰۸/۱
حسین مروتی شریف آباد ۵/۰۸/۴۰ ۴۰/۰۸/۵
حسین کریمی ۱/۰۹/۴۰ ۴۰/۰۹/۱
حسن فتاحی (علی) ۱۴/۰۹/۴۰ ۴۰/۰۹/۱۴
محمدرضا بهجتی ۳/۱۰/۴۰ ۴۰/۱۰/۳
احمد رحمتی ۴/۱۱/۴۰ ۴۰/۱۱/۴
حسن کمالی ۱/۰۱/۴۱ ۴۱/۰۱/۱
شعبانعلی عبدا…ی سروی ۱/۰۱/۴۱ ۴۱/۰۱/۱
میرزاحسن شهبازی ۱/۰۱/۴۱ ۴۱/۰۱/۱
محمدرضا دادخواه ۱/۰۳/۴۱ ۴۱/۰۳/۱
سلیمان کریمی عقدا ۱/۰۳/۴۱ ۴۱/۰۳/۱
جواد شاه بلی اردکانی ۵/۰۳/۴۱ ۴۱/۰۳/۵
ابراهیم رعیت زاده ۲۶/۰۴/۴۱ ۴۱/۰۴/۲۶
حسن کوه علی بیک ۱/۰۵/۴۱ ۴۱/۰۵/۱
اسماعیل حاجی احمدی ۱۵/۰۵/۴۱ ۴۱/۰۵/۱۵
عباس پورقاسمی ۱/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱
جلال شرکایی ۱/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱
غلامرضا صادقیان ۲/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۲
فاضل خودستان ۱۰/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱۰
رضا میرشمسی ۱۰/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱۰
محمد علی خلیلی صدرآباد ۱۵/۰۶/۴۱ ۴۱/۰۶/۱۵
حسین پایدار ۲/۰۷/۴۱ ۴۱/۰۷/۲
علی فاضل پور ۱۰/۰۷/۴۱ ۴۱/۰۷/۱۰
محمد صحرایی ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
ابوالقاسم مختاری ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
مهدی هاتفی ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
حسن پایدار ۱/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱
رضا کمالی ۱۶/۰۸/۴۱ ۴۱/۰۸/۱۶
محمود ابوطالبی کوشکنو ۳/۰۹/۴۱ ۴۱/۰۹/۳
حسین کمالی اردکانی (میرزامحمد) ۱۵/۰۹/۴۱ ۴۱/۰۹/۱۵
احمد کیانی احمدآبادی ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
علی محمد مسعودی عقدا ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
محمود ذاکری ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
غلامرضا رعیت زاده ۱/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱
حسین واحدیان ۵/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۵
حسین واحدیان ۵/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۵
علی عمویی کوشکنو ۱۲/۱۰/۴۱ ۴۱/۱۰/۱۲
فرهاد تقدیری ۱/۱۱/۴۱ ۴۱/۱۱/۱
غلامرضا جعفریان ۱۹/۱۲/۴۱ ۴۱/۱۲/۱۹
سید جمال طبایی عقدا ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
عبدالرضا محیطی ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
محمدرضا اکبری ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
محمدرضا قاسمی ترک آباد ۱/۰۱/۴۲ ۴۲/۰۱/۱
علی غلامپور ۱/۰۲/۴۲ ۴۲/۰۲/۱
میرزا علی اکبر باباییان عقدا ۱/۰۲/۴۲ ۴۲/۰۲/۱
جواد ابراهیمیان ۱۳/۰۲/۴۲ ۴۲/۰۲/۱۳
محمود خرسندی ۱/۰۳/۴۲ ۴۲/۰۳/۱
جواد طالبی ۱/۰۳/۴۲ ۴۲/۰۳/۱
رضا کارگر شریف آباد ۱/۰۳/۴۲ ۴۲/۰۳/۱
محمدعلی احمدیان ۱/۰۴/۴۲ ۴۲/۰۴/۱
محمود رضایی هفتادر (عباس) ۱/۰۴/۴۲ ۴۲/۰۴/۱
محمد زارع پور احمدآبادی ۱/۰۴/۴۲ ۴۲/۰۴/۱
علی کمالی اردکانی ۱/۰۵/۴۲ ۴۲/۰۵/۱
فرهاد مومنی ۱/۰۵/۴۲ ۴۲/۰۵/۱
مصطفی ولی ال..ی ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
اکبر برخورداری شریف آباد ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
حبیب ا… پایدار ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
جواد فتاحی ۱/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱
سید علی میرشمسی ۱۵/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۱۵
حسن اکرم زاده اردکانی ۲۹/۰۶/۴۲ ۴۲/۰۶/۲۹
سیف ا… رشیدی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
محمدرضا میرزایی امیرآبادی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
محمدعلی افخمی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
محمدرضا پورتقوی ۱/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۱
محمد حسین رشیدی ۲/۰۸/۴۲ ۴۲/۰۸/۲
ابوالقاسم حیدری ۱/۰۹/۴۲ ۴۲/۰۹/۱
محمدرضا نامزد ۱/۱۰/۴۲ ۴۲/۱۰/۱
حسن فتاحی ۱/۱۰/۴۲ ۴۲/۱۰/۱
سید جمال الدین امیری ۱۵/۱۱/۴۲ ۴۲/۱۱/۱۵
حسنعلی حاج اسماعیلی ۲۰/۱۱/۴۲ ۴۲/۱۱/۲۰
محمدرضا رحمتی احمدآبادی ۲۰/۱۲/۴۲ ۴۲/۱۲/۲۰
عباس گنجی اشتیجه ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
احمد محمودی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
رضا مذکوری ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
مهدی مهدی زاده عقدا ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
حسن هاتفی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
علی ارجنانی اردکانی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
محمد افخمی عقدا (حجی مهدی) ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
علی قاسمی وراعون ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
مهدی رحمتی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
حسین دهستانی (اسماعیل) ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
علیرضا خطیبی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
سید علی سیدی ۱/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱
حسین کمالی اردکانی (حسن) ۱۰/۰۱/۴۳ ۴۳/۰۱/۱۰
محمدرضا احمدی ۱/۰۳/۴۳ ۴۳/۰۳/۱
محمدرضا حیدری شریف آباد ۱/۰۳/۴۳ ۴۳/۰۳/۱
محمد علی شاکر ۲۰/۰۳/۴۳ ۴۳/۰۳/۲۰
عبدالمجید خنیک ۱/۰۴/۴۳ ۴۳/۰۴/۱
میرزاعلی شاکری ۱/۰۴/۴۳ ۴۳/۰۴/۱
حسین ابراهیم زاده ۲۰/۰۴/۴۳ ۴۳/۰۴/۲۰
محمود صحرایی ۱۰/۰۵/۴۳ ۴۳/۰۵/۱۰
محمد سرکارگر ۱۵/۰۵/۴۳ ۴۳/۰۵/۱۵
رضا حکیمی خلیل آباد ۱/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱
ناد علی بابائیان ۱/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱
سید موسی شاه میری ۱۰/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱۰
محسن بهاری ۱۵/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۱۵
کمال مروتی شریف آباد ۲۵/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۲۵
مجید ناظمی زاده ۲۵/۰۶/۴۳ ۴۳/۰۶/۲۵
حسین مرادی مزرعه نو ۱/۰۷/۴۳ ۴۳/۰۷/۱
آقا محمد افخمی ۵/۰۷/۴۳ ۴۳/۰۷/۵
جلال حیدری ترک آباد ۱/۰۸/۴۳ ۴۳/۰۸/۱
عباس مظفری ۱۰/۰۸/۴۳ ۴۳/۰۸/۱۰
احمد حکیمی مزرعه نو ۱/۰۹/۴۳ ۴۳/۰۹/۱
محمد ابولی انجیرآوند ۲۵/۰۹/۴۳ ۴۳/۰۹/۲۵
علی مدد ابویی سروعلیا ۱/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱
رضا بیابانی ۱/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱
محمدرضا مهدیزاده ۱/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱
علی شوازی ترک آباد ۱۰/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۱۰
جلیل بهجتی ۲۰/۱۰/۴۳ ۴۳/۱۰/۲۰
سید محمود حسینی پور ۲/۱۱/۴۳ ۴۳/۱۱/۲
سید علی بندری ۱۸/۱۱/۴۳ ۴۳/۱۱/۱۸
محمد سرافراز (غلامرضا) ۱۰/۱۲/۴۳ ۴۳/۱۲/۱۰
مرتضی نوروزی شریف آبادی ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
علی وافوری ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
محمد پایدار ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
رضا حوله بافی ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
سید عبدالحمید طبایی عقدایی ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
علی سعیدی پناه ۱/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱
اکبر کمالی ۲/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۲
عباسعلی بناپور ۲/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۲
حسن زفاک ۲/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۲
علی میهن پرست ۳/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۳
احمد دهقانی ۱۰/۰۱/۴۴ ۴۴/۰۱/۱۰
محمدعلی دهستانی (حسین) ۱/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۱
محمد سیفی شورکی ۵/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۵
رضا مروتی ۱۰/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۱۰
محمد کمالی ۳۰/۰۲/۴۴ ۴۴/۰۲/۳۰
حبیب ا… یوسفی توتی ۱/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱
محمد افخمی اردکانی (ابوالقاسم) ۱/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱
نظر علی بلیلی عقدایی ۱/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱
حسن طلابی مزرعه نو ۱۰/۰۳/۴۴ ۴۴/۰۳/۱۰
عباس خدایی ۲/۰۴/۴۴ ۴۴/۰۴/۲
محمدرضا طالبی ۱۵/۰۴/۴۴ ۴۴/۰۴/۱۵
حسن محمود زاده ۱/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۱
حسین دهستانی (محمد) ۷/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۷
محمدعلی شیرگاوشانه ۱۰/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۱۰
حبیب عباسپور ۱۰/۰۵/۴۴ ۴۴/۰۵/۱۰
محمدعلی دهستانی (محمد) ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
نعمت ا… کریمی عقدا ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
محمد بابایی چاه افضل ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
حسین شهبازی ترک آباد ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
محمدعلی عسکری ۱/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱
مصطفی موسوی زاده یزدی ۳/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۳
ناصر محمد پورتیران ۶/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۶
محمد حسین دهقانی ۱۰/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۱۰
محسن فتوحی ۲۸/۰۶/۴۴ ۴۴/۰۶/۲۸
سید مصطفی خدایی ۱/۰۷/۴۴ ۴۴/۰۷/۱
مهدی کریمی احمدآبادی ۱/۰۷/۴۴ ۴۴/۰۷/۱
پرویز شاکری اشتیجه ۱/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۱
سید علی میرقانعی ۱/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۱
محمدعلی دهستانی (محمدرضا) ۱/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۱
حسین بهجتی ۴/۰۸/۴۴ ۴۴/۰۸/۴
محمدرضا عزیزی ۱/۰۹/۴۴ ۴۴/۰۹/۱
مهدی جماعتی ۱۴/۰۹/۴۴ ۴۴/۰۹/۱۴
محمد حسن رجبی ۱/۱۰/۴۴ ۴۴/۱۰/۱
محمد حسن خلیلی ۲/۱۰/۴۴ ۴۴/۱۰/۲
مصطفی معصومی ۵/۱۱/۴۴ ۴۴/۱۱/۵
ابوالقاسم کریمی عقدا ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
رضا کیکویی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
محمود محمدی احمدآبادی (حسن) ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
مرتضی مروتی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
عباسعلی ملاحسینی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
علی هاتفی اردکانی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
حسین اسماعیلی عقدا ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
غلامحسین خیری ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
علیرضا طالبیان ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
امرا… بابایی مزرعه نو ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
محمدحسین برخورداری ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
سید محمد فضائل ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
سید حسن طباطبایی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
میرزا محمد بیگی سروعلیا ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
جواد حلوایی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
مرتضی مروتی ۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱
بمانعلی یاسیان ۳/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۳
حسین فتاحیان ۱۸/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۱۸
حسین رفیعی عقدایی ۳۱/۰۱/۴۵ ۴۵/۰۱/۳۱
جواد هاتفی ۱/۰۲/۴۵ ۴۵/۰۲/۱
علی موتاب بفرویی ۳/۰۲/۴۵ ۴۵/۰۲/۳
فرهاد محمدی ترک آباد ۱/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۱
ابوالقاسم ملاحسینی ۱/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۱
قاسم رشیدی ۳/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۳
احمد مهدیزاده ۲۰/۰۳/۴۵ ۴۵/۰۳/۲۰
رضا کمالی اردکانی (محمد) ۱/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱
محمدرضا شاکری اشتیجه ۱/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱
مختار حسنی ۱/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱
محمدعلی قانعی ۲/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۲
ولی ا… رادمهر (گزستانی) ۱۲/۰۴/۴۵ ۴۵/۰۴/۱۲
شعبانعلی برجی هفتادر ۱/۰۵/۴۵ ۴۵/۰۵/۱
محمود رضایی احمدآباد ۳/۰۵/۴۵ ۴۵/۰۵/۳
قاسم پیری ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
حسین دهستانی (غلامرضا) ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
جواد آزادی شریف آباد ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
مصطفی بابایی شمس آباد ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
محمد حسین قربان زاده شریف آباد ۱/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱
سید حسین میرحسینی ۱۰/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱۰
عباس مروتی ۱۵/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱۵
احمد فتاحی ۱۵/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۱۵
حبیب ا… برخورداری ۲۰/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۲۰
محمد سلمانی احمدآبادی ۲۴/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۲۴
محمدرضا پوردهستانی ۲۷/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۲۷
احمد عسکری احمدآبادی ۳۰/۰۶/۴۵ ۴۵/۰۶/۳۰
حسن شاطری احمدآبادی ۱/۰۷/۴۵ ۴۵/۰۷/۱
سید حسین طاهرزاده ۱/۰۸/۴۵ ۴۵/۰۸/۱
ذبیح ا… سیفی احمد آبادی ۳/۰۸/۴۵ ۴۵/۰۸/۳
سید محمد موسوی ترک آباد ۴/۰۸/۴۵ ۴۵/۰۸/۴
سید علی طبایی عقدایی ۳/۰۹/۴۵ ۴۵/۰۹/۳
مجید زنجیریان ۴/۱۰/۴۵ ۴۵/۱۰/۴
حسین مومنی زاده ۲۰/۱۰/۴۵ ۴۵/۱۰/۲۰
علی توکلی احمدآبادی ۲۸/۱۰/۴۵ ۴۵/۱۰/۲۸
سید یحیی موسوی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
مصطفی ابویی انجیرآوند ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
حسین احمدی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
حسن شیری زرجوع ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
علی قاسمی چفته ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
محمدعلی دهقانی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
محمد رضا ثقفی حاجی آباد (نظر) ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
مهدی رضا زاده ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
عباس حیدری ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
محمدعلی حاجی اسماعیلی ۱/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱
علی پورعبدال..ی ۵/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۵
سید حسن موسوی ۸/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۸
ذبیح ا… محمدی ۱۰/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱۰
سید محمد کاظم حسینی پور ۱۰/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱۰
محمود دهستانی ۱۰/۰۱/۴۶ ۴۶/۰۱/۱۰
بمانعلی پورمند ۲۵/۰۲/۴۶ ۴۶/۰۲/۲۵
علی حبیبی ۱/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۱
حمید خانزاده چرخاب ۱/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۱
محمد علی رشیدی ۲/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۲
محمد علی سرافراز ۱۰/۰۳/۴۶ ۴۶/۰۳/۱۰
حسین حکیمی مزرعه نو ۱/۰۴/۴۶ ۴۶/۰۴/۱
علیرضا فتاحی اردکانی ۲۱/۰۴/۴۶ ۴۶/۰۴/۲۱
رضا نداف ۱/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱
حسینعلی پایدار ۱۰/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱۰
محمود جعفری ۱۷/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱۷
محمد حسین مومنی هامانه ۱۸/۰۵/۴۶ ۴۶/۰۵/۱۸
سید محمد حسینی عقدا ۱/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۱
میرزامهدی علی محمدی ۱/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۱
حبیب ا… یوسفی انجیرآوند (علی) ۱۵/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۱۵
محمد آقا فرهمندی ۲۴/۰۶/۴۶ ۴۶/۰۶/۲۴
حسین کارگران ۲۴/۰۷/۴۶ ۴۶/۰۷/۲۴
محمد علی هاتفی (عباس) ۲۶/۰۷/۴۶ ۴۶/۰۷/۲۶
محسن صادقی ۲۶/۰۷/۴۶ ۴۶/۰۷/۲۶
محمدرضا ثقفی (عزیز ا…) ۴/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۴
علی دهقانی احمدآبادی ۴/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۴
محمدرضا ذبیحی ۴/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۴
محمدعلی فتوحی ۱۰/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۰
ذبیح ا… کوری ۱۰/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۰
محمد کاظم اکبری ترک آباد ۱۲/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۲
سید جعفر امامی میبدی ۱۵/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۵
محمدرضا حاجی صفری ۱۹/۰۸/۴۶ ۴۶/۰۸/۱۹
اصغر حمزه ای ۲۷/۰۹/۴۶ ۴۶/۰۹/۲۷
اکبر عزتی اردچی ۳/۱۰/۴۶ ۴۶/۱۰/۳
محمد علی فتاحی ۱/۱۱/۴۶ ۴۶/۱۱/۱
حسینعلی کلانتری ترک آباد ۱/۱۱/۴۶ ۴۶/۱۱/۱
احمد نقیبی خرانق ۱۷/۱۱/۴۶ ۴۶/۱۱/۱۷
حبیب ا… محمدی ترک آباد ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
محمدرضا ناظمی ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
بمانعلی ابراهیمی عقدا ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
جلیل حمامی ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
امرا… خاکی ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسین تقی زاده ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسن شاکری ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
مجتبی الهی فرد ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسین اسماعیلی عقدا ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
سید محمد شاکری ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
محمد دهقانی احمدآبادی (علی) ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسن شاطری ۱/۰۱/۴۷ ۴۷/۰۱/۱
حسن محمدرضاپور زرجوع ۱/۰۳/۴۷ ۴۷/۰۳/۱
مهدی دهقانی ۱/۰۳/۴۷ ۴۷/۰۳/۱
حسن مرادی مزرعه نو ۶/۰۳/۴۷ ۴۷/۰۳/۶
ناصر محمدی احمدآبادی ۱/۰۴/۴۷ ۴۷/۰۴/۱
رضا زارع علی بیک ۱/۰۴/۴۷ ۴۷/۰۴/۱
حسین معتقدی ترک آباد ۱۰/۰۴/۴۷ ۴۷/۰۴/۱۰
مجید پور شاکری ۲۵/۰۵/۴۷ ۴۷/۰۵/۲۵
جواد گنجی اشتیجه ۱/۰۶/۴۷ ۴۷/۰۶/۱
مسلم شاکر ۱/۰۶/۴۷ ۴۷/۰۶/۱
محمد حسین تقی زاده هامانه ۱۱/۰۶/۴۷ ۴۷/۰۶/۱۱
محمود پیری ۲۰/۰۷/۴۷ ۴۷/۰۷/۲۰
حمیدرضا عسکری ۱/۰۸/۴۷ ۴۷/۰۸/۱
علیرضا مصیبی ۱/۰۸/۴۷ ۴۷/۰۸/۱
محمدرضا خدایی ۲/۰۸/۴۷ ۴۷/۰۸/۲
منصور عباسی ۱/۰۹/۴۷ ۴۷/۰۹/۱
محمدعلی هاتفی (محمدرضا) ۱۲/۰۹/۴۷ ۴۷/۰۹/۱۲
محمد شاکر اردکانی ۱/۱۱/۴۷ ۴۷/۱۱/۱
حسین ثقفی ۲/۱۱/۴۷ ۴۷/۱۱/۲
ابوالفضل حیدرپور خرانق ۲۵/۱۲/۴۷ ۴۷/۱۲/۲۵
محمدرضا محمدی ترک آباد ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
حیدر معتقدی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
جواد میرجانی سروی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
عباس میهن پرست ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
عباسعلی احمدی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
ماشاا… اسلامی کلانتری ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
حسین رشیدی احمدآبادی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
حسین چوپانی زرجوع ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
کاظم شاکر اردکانی ۱/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱
محمد جواد مرادی درین ۲/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۲
محمد سرافراز ۲/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۲
محمدرضا مصیبی ۳/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۳
غلامرضا فدوی ۱۰/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱۰
ابوالقاسم بمانیان ۱۲/۰۱/۴۸ ۴۸/۰۱/۱۲
صفرعلی حیدری شریف آباد ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
میراب رشیدی احمدآبادی ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
داوود فتاحی ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
رضا افخمی اردکانی ۱/۰۲/۴۸ ۴۸/۰۲/۱
محمدعلی رجبی ۲/۰۳/۴۸ ۴۸/۰۳/۲
رزاق خدایی ۱/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱
محمد علی غلامی ۱/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱
محمود میری ۱۰/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱۰
جواد قربان زاده ۱۰/۰۴/۴۸ ۴۸/۰۴/۱۰
جلیل دهستانی ۱۳/۰۵/۴۸ ۴۸/۰۵/۱۳
محمدرضا طرفداری ۱۳/۰۵/۴۸ ۴۸/۰۵/۱۳
علی بناپور علی بیک ۱۵/۰۵/۴۸ ۴۸/۰۵/۱۵
غلامرضا خدایی ۱/۰۶/۴۸ ۴۸/۰۶/۱
علی فتاحی (حسین) ۱/۰۶/۴۸ ۴۸/۰۶/۱
مهدی بهجتی ۱/۰۸/۴۸ ۴۸/۰۸/۱
محمدرضا میرزازاده ۲۵/۰۸/۴۸ ۴۸/۰۸/۲۵
محمدحسین رضایی شریف آبادی ۱/۰۹/۴۸ ۴۸/۰۹/۱
ناصر صالحی ۴/۱۱/۴۸ ۴۸/۱۱/۴
محمدرضا غلامنیا میرصالح ۱۵/۱۱/۴۸ ۴۸/۱۱/۱۵
هادی ابوطالبی میرصالح ۱/۰۱/۴۹ ۴۹/۰۱/۱
غلامرضا ذاکری ۱/۰۱/۴۹ ۴۹/۰۱/۱
محمدعلی داعی زاده ۳/۰۱/۴۹ ۴۹/۰۱/۳
مهدی ابراهیم زاده ۱/۰۲/۴۹ ۴۹/۰۲/۱
علی خلیلی ۳/۰۲/۴۹ ۴۹/۰۲/۳
محمد قانعی ۱/۰۴/۴۹ ۴۹/۰۴/۱
سید کاظم موسوی ساغندی ۱۵/۰۵/۴۹ ۴۹/۰۵/۱۵
غلامعلی ساغندی ۱۵/۰۵/۴۹ ۴۹/۰۵/۱۵
محمدعلی جماعتی ۱۰/۰۶/۴۹ ۴۹/۰۶/۱۰
سید علی موسوی زاده احمدآبادی ۲۵/۰۶/۴۹ ۴۹/۰۶/۲۵
جلال اقبال ۱/۰۷/۴۹ ۴۹/۰۷/۱
منوچهر فرهادی ۱/۰۷/۴۹ ۴۹/۰۷/۱
محمد صادق رشیدی ۱۷/۰۷/۴۹ ۴۹/۰۷/۱۷
حجت ا… خاتمی ۱۷/۰۸/۴۹ ۴۹/۰۸/۱۷
محمدرضا رجبی ۶/۱۱/۴۹ ۴۹/۱۱/۶
سید ابوالفضل موسوی ۱/۰۱/۵۰ ۵۰/۰۱/۱
احمد افخمی عقدا ۱/۰۱/۵۰ ۵۰/۰۱/۱
سید علی هاشمی مزرعه نو ۵/۰۲/۵۰ ۵۰/۰۲/۵
سید علی طباطبایی خلیل آباد ۱۵/۰۲/۵۰ ۵۰/۰۲/۱۵
خلیل عابدی احمدآبادی ۱۰/۰۳/۵۰ ۵۰/۰۳/۱۰
سید عباس هاشمی ۱۰/۰۴/۵۰ ۵۰/۰۴/۱۰
حمزه احمدی ۹/۰۵/۵۰ ۵۰/۰۵/۹
مصطفی شعبانی ۱/۰۶/۵۰ ۵۰/۰۶/۱
حسین محمدی احمدآبادی ۱۵/۰۶/۵۰ ۵۰/۰۶/۱۵
جلال کمالی ۳/۰۸/۵۰ ۵۰/۰۸/۳
علی محمد حاجی صفری ۲۴/۰۹/۵۰ ۵۰/۰۹/۲۴
احمد سرکارگر ۱/۱۰/۵۰ ۵۰/۱۰/۱
محمد حسن ابراهیمی شمس آباد ۵/۰۱/۵۱ ۵۱/۰۱/۵
محمدرضا فتاحی ۱۰/۰۲/۵۱ ۵۱/۰۲/۱۰
حسین برخورداری شریف آباد ۱۰/۰۴/۵۱ ۵۱/۰۴/۱۰
کامران انصاری ۱/۰۶/۵۱ ۵۱/۰۶/۱
حسن عریان زاده ۱۰/۰۶/۵۱ ۵۱/۰۶/۱۰
غلامرضا غلامی خرانق ۱۲/۰۵/۵۲ ۵۲/۰۵/۱۲
حبیب فاضل پور ۱۰/۰۳/۵۳ ۵۳/۰۳/۱۰
مجید قانعی ۲۷/۰۵/۵۹ ۵۹/۰۵/۲۷
ولی ا… محمدی ترک آباد ۱۰/۱/۴۶ ۶/۱//۱۰
علی شاکر ۱۵/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۵
مهدی فتوحی ۴/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۴
علی سعیدی پناه ۲۰/۱۲/۶۶ ۶۶/۱۲/۲۰

لیست زیر، شهدای اردکان را بر حسب تاریخ شهادت به ترتیب روز/ماه/سال نشان می دهد.

نام شهید شهادت۱ شهادت۲
علیرضا طالبیان ۱/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۱
مجید ناظمی زاده اردکانی ۱/۰۱/۶۳ ۶۳/۰۱/۱
نعمت ا… کریمی عقدا ۲/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲
محمود خرسندی ۲/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲
حسن فتاحی (غلامرضا) ۲/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۲
حسین مروتی شریف آباد ۲/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۲
حسین واحدیان ۳/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۳
محمد حسین مروتی ۴/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۴
مهدی دهقانی احمدآبادی ۴/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۴
مجید قانعی ۴/۰۱/۷۹ ۷۹/۰۱/۴
احمد رحمتی ۵/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۵
حسین فتاحی (عبدالحسین) ۵/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۵
علیرضا اقبال عقدایی ۶/۰۱/۶۰ ۶۰/۰۱/۶
میرزا علی اکبر باباییان عقدا ۷/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۷
اکبر برخورداری شریف آباد ۷/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۷
محمد حسن رجبی ۷/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۷
مهدی مهدی زاده عقدا ۸/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۸
رضا میرشمسی ۸/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۸
علی محمد حاجی صفری ۹/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۹
سید علی طباطبایی خلیل آباد ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
محمد کاظم اکبری ترک آباد ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
مهدی هاتفی اردکانی ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
حمیدرضا عسکری ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
حسن محمدرضاپور زرجوع ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
عباس کارگر قلعه سیف ۱۱/۰۱/۶۰ ۶۰/۰۱/۱۱
سید جمال طبایی عقدا ۱۲/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۱۲
محمد پایدار اردکانی ۱۲/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۲
محمدرضا ناظمی اردکانی ۱۳/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۳
محمد حسین مومنی هامانه ۱۴/۰۱/۶۳ ۶۳/۰۱/۱۴
محمدرضا حاجی صفری ۱۵/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۵
غلامعلی ساغندی ۱۷/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۷
محمدرضا میرزایی امیرآبادی ۱۸/۰۱/۶۳ ۶۳/۰۱/۱۸
محمدرضا طالبی ۱۸/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۸
بمانعلی ابراهیمی عقدا ۱۸/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۸
غلامحسین خیری ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
محمد سرافراز(علی) ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
عباسعلی بناپور ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
سید عباس هاشمی ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
حسن عریان زاده اردکانی ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
فضل ا… مروتی شریف آباد ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
محمدرضا فتحی ۲۱/۰۱/۷۹ ۷۹/۰۱/۲۱
حمزه احمدی اردکانی ۲۲/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۲۲
احمد سرکارگر ۲۲/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۲۲
علی آثاری ۲۳/۰۱/۶۲ ۶۲/۰۱/۲۳
رضا مذکوری اردکانی ۲۳/۰۱/۶۲ ۶۲/۰۱/۲۳
کاظم دبیری احمدآبادی ۲۶/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۲۶
محمدعلی احمدیان احمدآبادی ۲۹/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲۹
احمد محمودی احمدآبادی ۲۹/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲۹
احمد حکیمی مزرعه نو ۳۱/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۳۱
احمد حکیمی مزرعه نو ۳۱/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۳۱
جواد قربان زاده ۴/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۴
محمدرضا طرفداری ۵/۰۲/۶۶ ۶۶/۰۲/۵
علی فتاحی (حسین) ۷/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۷
ابوالقاسم کریمی عقدا ۹/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۹
حسینعلی چاه افضلی ۱۰/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۰
سید حسن موسوی ۱۱/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۱۱
محمد حسن خلیلی ۱۳/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۳
ابراهیم رعیت زاده ۱۳/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۳
غلامرضا فتوحی ۱۴/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۴
حسنعلی فتاحی ۱۷/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۷
غلامرضا رعیت زاده ۱۷/۰۲/۶۲ ۶۲/۰۲/۱۷
حسن قانعی (علی) ۱۹/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۹
محمدعلی پور بیغرض ۱۹/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۹
محمد صحرایی ۲۰/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۲۰
محمد علی نوری احمدآبادی ۲۰/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۲۰
قاسم پیری ۲۰/۰۲/۶۶ ۶۶/۰۲/۲۰
محمد جواد محمدی ۲۳/۰۲/۶۰ ۶۰/۰۲/۲۳
محمدرضا بهجتی ۲۴/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۲۴
عبدالمجید خنیک ۲۶/۰۲/۶۳ ۶۳/۰۲/۲۶
سید جمال الدین امیری عقدایی ۲۸/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۲۸
مصطفی موسوی زاده یزدی ۱/۰۳/۶۵ ۶۵/۰۳/۱
محمود ابوطالبی کوشکنو ۲/۰۳/۶۰ ۶۰/۰۳/۲
اسماعیل حاجی احمدی ۲/۰۳/۶۱ ۶۱/۰۳/۲
حسن قانعی (آقا محمد) ۲/۰۳/۶۱ ۶۱/۰۳/۲
محمود پیری ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
مختار حسنی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
اصغر حمزه ای ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
حجت ا… خاتمی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
محمد دهقانی احمدآبادی (علی) ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
حسن شاطری ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
مسلم شاکر ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
ناصر محمدی احمدآبادی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
علی محمودی احمد آبادی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
محمد جواد مرادی درین ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
احمد افخمی عقدا ۹/۰۳/۶۳ ۶۳/۰۳/۹
حسین رفیعی عقدایی ۹/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۹
حسین گنجی اشتیجه ۱۴/۰۳/۶۵ ۶۵/۰۳/۱۴
محسن صادقی ۱۵/۰۳/۶۳ ۶۳/۰۳/۱۵
سید حسن میرشمسی ۲۳/۰۳/۶۴ ۶۴/۰۳/۲۳
جلال اقبال ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
ابوالقاسم بمانیان ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
حسین رشیدی احمدآبادی ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
غلامرضا غلامی خرانق ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
محمد علی غلامی ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
فرهاد تقدیری ۲۱/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۱
محمد علی سرافراز ۳/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۳
رضا نداف بازارنو ۴/۰۴/۶۶ ۶۶/۰۴/۴
محمدرضا پورتقوی ۷/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۷
منوچهر فرهادی ۱۰/۰۴/۶۷ ۶۷/۰۴/۱۰
حسین انصاری اردکانی ۱۲/۰۴/۶۰ ۶۰/۰۴/۱۲
محمدرضا اکبری ترک آباد ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
حبیب عباسپور ۱۴/۰۴/۶۳ ۶۳/۰۴/۱۴
رضا بزمی نیک ۱۴/۰۴/۶۷ ۶۷/۰۴/۱۴
علیرضا فتاحی اردکانی ۱۷/۰۴/۶۳ ۶۳/۰۴/۱۷
سلیمان کریمی عقدا ۲۱/۰۴/۶۷ ۶۷/۰۴/۲۱
محمد حسین دهقانی (یوسف) ۲۲/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۲
محمدعلی شیرگاوشانه ۲۲/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۲
محمد حسین برخورداری شریف آباد ۲۲/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۲
عباسعلی جعفری فرد ۲۲/۰۴/۶۵ ۶۵/۰۴/۲۲
امرا… خاکی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
محمدرضا خروسی ترک آبادی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
احمد دهقانی احمدآبادی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
محمد حسین رشیدی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
شعبانعلی عبدا…ی سروی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
سید علی بندری ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
حسین تقی زاده ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
محمود جعفرپور ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
رضا کارگر شریف آباد ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
عبدالغفار کلانتری مزرعه نو ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
احمد کیانی احمدآبادی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
فرهاد محمدی ترک آباد ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
علی محمد مسعودی عقدا ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
سید حسین میرحسینی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
حسن نیک اردکانی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
مجید پور شاکری ۲۳/۰۴/۶۳ ۶۳/۰۴/۲۳
مصطفی معصومی ۲۴/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۲۴
عباس مظفری ۲۸/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۲۸
مهدی جماعتی ۳۰/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۳۰
رضا حوله بافی ۳۱/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۳۱
محمد سرکارگر ۳۱/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۳۱
علی قاسمی چفته ۱/۰۵/۶۷ ۶۷/۰۵/۱
محمود محمدی احمدآبادی (محمدرضا) ۴/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۴
سید عباس موسوی هفتادر ۶/۰۵/۶۰ ۶۰/۰۵/۶
علی کمالی اردکانی ۶/۰۵/۶۰ ۶۰/۰۵/۶
محمود اکبری بفرویی ۶/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۶
جمال افخمیان احمدآبادی ۷/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۷
کمال مروتی شریف آباد ۷/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۷
عباسعلی کارگر ۷/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۷
ولی ا… محمدی ترک آباد ۸/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۸
اسماعیل فتوحی ۸/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۸
محمدرضا رحمتی احمدآبادی ۱۰/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۰
ولی ا… رادمهر (گزستانی) ۱۰/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۰
رضا مروتی شریف آباد ۱۲/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۲
محمد قانعی ۱۲/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۲
حمیدرضا اقبال عقدایی ۱۳/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۳
مهدی کریمی احمدآبادی ۱۳/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۳
محمدرضا قاسمی ترک آباد ۱۳/۰۵/۶۳ ۶۳/۰۵/۱۳
صادق افخمی عقدایی ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
محمد افخمی اردکانی (ابوالقاسم) ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
عباس مروتی شریف آباد ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
احمد مهدیزاده ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
سید ابوالفضل موسوی ۱۴/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۴
مصطفی شعبانی ۱۴/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۴
جلال کمالی ۱۴/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۴
رضا بیابانی اردکانی ۱۵/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۵
علی شاکر اردکانی ۱۵/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۵
عباسعلی ملاحسینی ۱۶/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۶
علی حسین زاده بالاده ۱۶/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۱۶
کاظم شاکر اردکانی ۱۶/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۱۶
حبیب فتاحی ۱۷/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۷
محمدرضا فتاحی ۱۹/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۹
آقا محمد افخمی اردکانی (حسین) ۲۲/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۲۲
سید محمد کاظم حسینی پور ۲۳/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۲۳
محمد علی قانعی (حسین) ۲۶/۰۵/۵۷ ۵۷/۰۵/۲۶
سید محمود حسینی پور ۲۹/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۲۹
حبیب ا… برخورداری ۳۰/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۳۰
یوسف دودی ۱/۰۶/۶۷ ۶۷/۰۶/۱
سید محمد موسوی (سید اسماعیل) ۷/۰۶/۷۴ ۷۴/۰۶/۷
حسین اسماعیلی عقدا ۱۰/۰۶/۶۵ ۶۵/۰۶/۱۰
محمد سلمانی احمدآبادی ۱۵/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۱۵
ناصر محمد پورتیران ۱۵/۰۶/۶۴ ۶۴/۰۶/۱۵
قنبرعلی مروتی ۱۶/۰۶/۶۲ ۶۲/۰۶/۱۶
حسین مومنی زاده ۱۷/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۱۷
علی عمویی کوشکنو ۲۰/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۲۰
ناصر صالحی ۲۱/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۲۱
محمدرضا حسنی احمدآبادی ۲۷/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۲۷
علی اکبر جره ای ۲۷/۰۶/۶۶ ۶۶/۰۶/۲۷
محمود رضایی احمدآبادی ۲۹/۰۶/۶۲ ۶۲/۰۶/۲۹
محمد حسین شیری احمدآبادی ۲۹/۰۶/۶۴ ۶۴/۰۶/۲۹
منصور آتش فراز ۳۱/۰۶/۶۲ ۶۲/۰۶/۳۱
محمد حسین تقی زاده هامانه ۲/۰۷/۶۵ ۶۵/۰۷/۲
غلامرضا جعفریان ۵/۰۷/۶۶ ۶۶/۰۷/۵
مجید زنجیریان ۵/۰۷/۶۶ ۶۶/۰۷/۵
حسین کمالی اردکانی (میرزامحمد) ۷/۰۷/۶۱ ۶۱/۰۷/۷
علی رزم آور ۹/۰۷/۶۰ ۶۰/۰۷/۹
غلامرضا رجبی ۱۵/۰۷/۵۹ ۵۹/۰۷/۱۵
منصور عباسی ۱۶/۰۷/۶۴ ۶۴/۰۷/۱۶
ذبیح ا… عاصی زاده ۲۱/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۱
علی پورعبدال..ی ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
رضا حکیمی خلیل آباد ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
محمد شاکر اردکانی ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
سید موسی شاه میری ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
ابوالقاسم ملاحسینی ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
فیض ا… سیفی احمدآبادی ۲۵/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۵
پرویز شاکری اشتیجه ۲۵/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۵
سید یحیی موسوی احمدآبادی ۲۵/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۵
فرهاد مومنی ۲۶/۰۷/۶۱ ۶۱/۰۷/۲۶
سیف ا… رشیدی ۲۷/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۷
حسین طالعی ۲۸/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۸
علی ارجنانی اردکانی ۲۹/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۹
محمدرضا نامزد اردکانی ۳۰/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۳۰
حسن خزر ۱/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱
مهدی رضا زاده ۱/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱
محمدعلی عسکری ۱/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱
میرزاعلی شاکری اشتیجه ۲/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲
محمدرضا پوردهستانی ۲/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۲
سید محمد فضائل ۴/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۴
حسین پایدار اردکانی ۵/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۵
عباس خدایی ۱۱/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۱
قاسم رشیدی ۱۱/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۱
مرتضی نوروزی شریف آبادی ۱۱/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۱
محمد کمالی ۱۳/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۳
حسین کمالی اردکانی (حسن) ۱۳/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۳
فاضل خودستان ۱۳/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱۳
مهدی بوستانی ۱۵/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۵
حسین بهجتی ۱۵/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱۵
جواد طالبی ۱۶/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۶
حسین حکیمی مزرعه نو ۱۸/۰۸/۶۴ ۶۴/۰۸/۱۸
شعبانعلی برجی هفتادر ۲۰/۰۸/۶۵ ۶۵/۰۸/۲۰
حسین برخورداری شریف آباد ۲۲/۰۸/۶۶ ۶۶/۰۸/۲۲
خلیل عابدی احمدآبادی ۲۴/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲۴
محمود رضایی هفتادر (عباس) ۲۵/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲۵
محمد زارع پور احمدآبادی ۲۵/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲۵
حسین احمدی احمدآبادی ۲/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۲
محمد اردکانی ۳/۰۹/۵۹ ۵۹/۰۹/۳
محمد علی رشیدی ۴/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۴
احمد خالصی ۶/۰۹/۶۴ ۶۴/۰۹/۶
محمود حیدری کوشکنو ۷/۰۹/۶۵ ۶۵/۰۹/۷
محمود یوسفی ترک آباد ۸/۰۹/۶۰ ۶۰/۰۹/۸
محمد علی حسن پور اشتیجه ۹/۰۹/۶۰ ۶۰/۰۹/۹
حسنعلی حاج اسماعیلی ۱۴/۰۹/۶۱ ۶۱/۰۹/۱۴
حسین مرادی مزرعه نو ۱۵/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۱۵
رزاق خدایی اردکانی ۱۷/۰۹/۶۵ ۶۵/۰۹/۱۷
ابوالقاسم مختاری ۱۹/۰۹/۵۹ ۵۹/۰۹/۱۹
محمد حسن ابراهیمی شمس آباد ۲۰/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۲۰
سید حسن طباطبایی مزرعه نو (سید باقر) ۲۷/۰۹/۶۰ ۶۰/۰۹/۲۷
حمید خانزاده چرخاب ۴/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۴
مهدی فتوحی ۱۱/۱۰/۹۰ ۹۰/۱۰/۱۱
حسین دهستانی (اسماعیل) ۱۴/۱۰/۶۲ ۶۲/۱۰/۱۴
رضا افخمی اردکانی ۱۸/۱۰/۶۵ ۶۵ /۱۰/۱۸
امیررضا خدایی ۱۸/۱۰/۷۴ ۷۴/۱۰/۱۸
علی مدد ابویی سروعلیا ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسین ثقفی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمود جعفری ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسن زفاک ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
داوود فتاحی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمد علی فتاحی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسین کارگران ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمود محمدی احمدآبادی (حسن) ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسن مرادی مزرعه نو ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
سید علی موسوی زاده احمدآبادی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمود میری اردکانی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمدعلی هاتفی (محمدرضا) ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
علی خلیلی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
ماشاا… اسلامی کلانتری ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
محمد دهقانی احمدآبادی (حسین) ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
محمدرضا رجبی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
میرزامهدی علی محمدی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
غلامرضا فدوی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حسین کریمی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حسین محمدی احمدآبادی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
محمدرضا محمدی ترک آباد ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حیدر معتقدی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حیدر معتقدی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حسین چوپانی زرجوع ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
جلیل دهستانی اردکانی ۲۱/۱۰/۶۲ ۶۲/۱۰/۲۱
غلامرضا ذاکری ۲۱/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۱
جواد گنجی اشتیجه ۲۱/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۱
جلیل دهستانی ۲۱/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۱
محمدرضا شاکری ۲۲/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۲
محمدرضا شاکری ۲۲/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۲
مرتضی مروتی ۲۳/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۳
مرتضی مروتی ۲۳/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۳
حسین فتاحیان ۲۵/۱۰/۶۶ ۶۶/۱۰/۲۵
محمدرضا میرزازاده ۲۵/۱۰/۶۶ ۶۶/۱۰/۲۵
سید کاظم موسوی ساغندی ۲۶/۱۰/۶۶ ۶۶/۱۰/۲۶
حسینعلی پایدار اردکانی ۲۷/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۷
حسینعلی پایدار ۲۷/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۷
حسن طلابی مزرعه نو ۲۸/۱۰/۶۰ ۶۰/۱۰/۲۸
حسین دهستانی (محمد) ۲۸/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۸
حسن کوه علی بیک ۲۸/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۸
مجتبی الهی فرد ۳۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۳۰
علی فاضل پور ۱/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۱
میرزاحسن شهبازی ۱/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۱
شعبانعلی حیدری ۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱
غلامرضا صادقیان ۴/۱۱/۵۹ ۵۹/۱۱/۴
جواد حلوایی ۵/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۵
محمدعلی شاکر اردکانی ۶/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۶
محمد علی شاکر اردکانی ۶/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۶
میرزا محمد بیگی سروعلیا ۶/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۶
حبیب ا… یوسفی توتی ۷/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۷
موسی عنایت قوی ۱۰/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۱۰
مهدی ابراهیم زاده ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
عباسعلی احمدی احمدآبادی ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمد ترابی ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمدعلی جماعتی ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
ابوالفضل حیدرپور خرانق ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمدرضا غلامنیا میرصالح ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمدعلی داعی زاده ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
عباس میهن پرست ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
سید علی هاشمی مزرعه نو ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمد حسین قربان زاده شریف آباد ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
علی عبدالکریمی ۱۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۱
مصطفی ابویی انجیرآوند ۱۱/۱۱/۶۲ ۶۲/۱۱/۱۱
جواد آزادی شریف آباد ۱۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۱
مهدی بهجتی اردکانی ۱۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۱
محمدرضا مهدیزاده ۱۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۱
جواد ابراهیمیان ۱۷/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۷
جواد ابراهیمیان ۱۷/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۷
محمدرضا حیدری شریف آباد ۱۸/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۸
بمانعلی یاسیان ۱۸/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۸
محمد بابایی چاه افضل ۱۸/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۱۸
سید علی طبایی عقدایی ۱۹/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۹
حسین ابراهیم زاده اردکانی ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
حسین پوردهقان ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
سید حسن طباطبایی اشتیجه ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
حسین ابراهیم زاده اردکانی ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
حسن اکرم زاده اردکانی ۲۰/۱۱/۶۲ ۶۲/۱۱/۲۰
محمد ابولی انجیرآوندی ۲۰/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۰
سید آیت ا… طبایی عقدایی ۲۰/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۰
محمد افخمی عقدا (حجی مهدی) ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
مصطفی بابایی شمس آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
محسن بهاری اردکانی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
جلیل بهجتی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
سید محمد حسینی عقدا ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
جلال حیدری ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
محمدرضا عزیزی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
احمد عسکری احمدآبادی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
علی غلامپور ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
سید علی سیدی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
علی شوازی ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
رضا کیکویی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
امرا… ناصری وراعون ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
حسن آقا اسماعیلی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
سید محمد موسوی ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
جلیل بهجتی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
حسن آقا اسماعیلی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
حسن محمود زاده ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
هادی ابوطالبی میرصالح ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
محمدرضا احمدی اردکانی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
سید مصطفی خدایی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
غلامرضا خدایی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
علیرضا خطیبی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
محمدعلی خلیلی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
محمد صادق رشیدی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
رضا زارع علی بیک ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
حسینعلی کلانتری ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
علی موتاب بفرویی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
جواد هاتفی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
سید علی میرشمسی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
احمد نقیبی خرانق ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
امرا… بابایی مزرعه نو ۲۲/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۲۲
محمدعلی افخمی اردکانی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حبیب ا… پایدار اردکانی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علی پوربیغرض ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علی توکلی احمدآبادی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
عباس حیدری ترک آباد ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حسن فتاحی (علی) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمدعلی فتوحی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محسن فتوحی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمدعلی دهستانی (محمد) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمدعلی دهستانی (محمدرضا) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمد سرافراز (غلامرضا) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
رضا شاکر ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
جلال شرکایی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
رضا کمالی (محمد) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
اکبر کمالی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حسن کمالی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علی هاتفی اردکانی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حسن هاتفی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علیرضا مصیبی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
مصطفی ولی ال..ی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمد علی هاتفی (عباس) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
سید علی میرقانعی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
سید محمد شاکری ۲۲/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۲
محمدعلی رجبی ۲۴/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۴
محمد آقا فرهمندی ۲۶/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۲۶
محمدعلی حاجی اسماعیلی ۲۸/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۸
حسین دهستانی (غلامرضا) ۱/۱۲/۶۱ ۶۱/۱۲/۱
محمد حسین آرامی ۴/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۴
سید حسین طاهرزاده ۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۵
محمدرضا ثقفی (عزیز ا…) ۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۵
کامران انصاری ۶/۱۲/۶۶ ۶۶/۱۲/۶
اکبر عزتی اردچی ۷/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۷
عبدالرضا محیطی اردکانی ۹/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۹
سید محمدرضا جزایری (حنیف) ۹/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۹
محمود صحرایی ۱۰/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۰
محمود ذاکری ۱۰/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۰
محمدعلی دهستانی (حسین) ۱۰/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۰
عباس پورقاسمی ۱۱/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۱
محمود دهستانی ۱۲/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۲
محمدرضا خدایی ۱۳/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۳
ناد علی بابائیان ۱۴/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۱۴
احمد فتاحی ۱۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۵
رجب علی بمانی ۱۶/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۶
حبیب فاضل پور عقدایی ۱۶/۱۲/۷۲ ۷۲/۱۲/۱۶
علی سعیدی پناه ۲۰/۱۲/۶۶ ۶۶/۱۲/۲۰
محمد رضا ثقفی حاجی آباد (نظر) ۲۱/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۱
محمدعلی قانعی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
مهدی رحمتی احمدآبادی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
سید عبدالحمید طبایی عقدایی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
ذبیح ا… سیفی احمد آبادی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
جواد شاه بلی اردکانی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
علی میهن پرست ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
علی میهن پرست ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
رضا کمالی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
حسن شیری زرجوع ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
جواد فتاحی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسین فضلی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
ذبیح ا… کوری ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
میراب رشیدی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسن شاکری ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسین شهبازی ترک آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی حبیبی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
صفرعلی حیدری شریف آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علیرضا خیرخواه ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
محمدرضا دادخواه ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
محمدعلی دهقانی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی دهقانی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حبیب ا… محمدی ترک آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسین معتقدی ترک آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حبیب ا… یوسفی انجیرآوند (علی) ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
سید جعفر امامی میبدی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
نظر علی بلیلی عقدایی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی بناپور علی بیک ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسن پایدار اردکانی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
بمانعلی پورمند ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
جلیل حمامی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
عباس گنجی اشتیجه ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی وافوری ۲۵/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۵
محمدحسین رضایی شریف آبادی ۲۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۲۵
علی قاسمی وراعون (رمضانعلی) ۲۵/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۵
جواد میرجانی سروی ۲۶/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۲۶
محمد سیفی شورکی ۲۸/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۸
ابوالقاسم حیدری ترکآباد ۲۹/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۹
محمد افخمی اردکانی (علی) ۲۹/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۹
محمدرضا ذبیحی ۲۹/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۹

لیست زیر، شهدای اردکان را بر حسب تاریخ شهادت به ترتیب سال/ماه/روز نشان می دهد.

نام شهید شهادت ۱ شهادت ۲
محمد علی قانعی (حسین) ۲۶/۰۵/۵۷ ۵۷/۰۵/۲۶
غلامرضا رجبی ۱۵/۰۷/۵۹ ۵۹/۰۷/۱۵
محمد اردکانی ۳/۰۹/۵۹ ۵۹/۰۹/۳
ابوالقاسم مختاری ۱۹/۰۹/۵۹ ۵۹/۰۹/۱۹
غلامرضا صادقیان ۴/۱۱/۵۹ ۵۹/۱۱/۴
علیرضا اقبال عقدایی ۶/۰۱/۶۰ ۶۰/۰۱/۶
عباس کارگر قلعه سیف ۱۱/۰۱/۶۰ ۶۰/۰۱/۱۱
محمد جواد محمدی ۲۳/۰۲/۶۰ ۶۰/۰۲/۲۳
محمود ابوطالبی کوشکنو ۲/۰۳/۶۰ ۶۰/۰۳/۲
حسین انصاری اردکانی ۱۲/۰۴/۶۰ ۶۰/۰۴/۱۲
سید عباس موسوی هفتادر ۶/۰۵/۶۰ ۶۰/۰۵/۶
علی کمالی اردکانی ۶/۰۵/۶۰ ۶۰/۰۵/۶
علی رزم آور ۹/۰۷/۶۰ ۶۰/۰۷/۹
محمود یوسفی ترک آباد ۸/۰۹/۶۰ ۶۰/۰۹/۸
محمد علی حسن پور اشتیجه ۹/۰۹/۶۰ ۶۰/۰۹/۹
سید حسن طباطبایی مزرعه نو (سید باقر) ۲۷/۰۹/۶۰ ۶۰/۰۹/۲۷
حسن طلابی مزرعه نو ۲۸/۱۰/۶۰ ۶۰/۱۰/۲۸
علی فاضل پور ۱/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۱
میرزاحسن شهبازی ۱/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۱
محمدعلی شاکر اردکانی ۶/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۶
محمد علی شاکر اردکانی ۶/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۶
موسی عنایت قوی ۱۰/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۱۰
امرا… بابایی مزرعه نو ۲۲/۱۱/۶۰ ۶۰/۱۱/۲۲
علی وافوری ۲۵/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۵
محمد سیفی شورکی ۲۸/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۸
ابوالقاسم حیدری ترکآباد ۲۹/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۹
محمد افخمی اردکانی (علی) ۲۹/۱۲/۶۰ ۶۰/۱۲/۲۹
علیرضا طالبیان ۱/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۱
نعمت ا… کریمی عقدا ۲/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲
محمود خرسندی ۲/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲
حسین واحدیان ۳/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۳
محمد حسین مروتی ۴/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۴
احمد رحمتی ۵/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۵
حسین فتاحی (عبدالحسین) ۵/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۵
میرزا علی اکبر باباییان عقدا ۷/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۷
اکبر برخورداری شریف آباد ۷/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۷
مهدی مهدی زاده عقدا ۸/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۸
رضا میرشمسی ۸/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۸
سید جمال طبایی عقدا ۱۲/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۱۲
محمدعلی احمدیان احمدآبادی ۲۹/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲۹
احمد محمودی احمدآبادی ۲۹/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۲۹
احمد حکیمی مزرعه نو ۳۱/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۳۱
احمد حکیمی مزرعه نو ۳۱/۰۱/۶۱ ۶۱/۰۱/۳۱
حسینعلی چاه افضلی ۱۰/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۰
محمد حسن خلیلی ۱۳/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۳
ابراهیم رعیت زاده ۱۳/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۳
غلامرضا فتوحی ۱۴/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۴
حسنعلی فتاحی ۱۷/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۷
حسن قانعی (علی) ۱۹/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۹
محمدعلی پور بیغرض ۱۹/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۱۹
محمد صحرایی ۲۰/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۲۰
محمد علی نوری احمدآبادی ۲۰/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۲۰
محمدرضا بهجتی ۲۴/۰۲/۶۱ ۶۱/۰۲/۲۴
اسماعیل حاجی احمدی ۲/۰۳/۶۱ ۶۱/۰۳/۲
حسن قانعی (آقا محمد) ۲/۰۳/۶۱ ۶۱/۰۳/۲
فرهاد تقدیری ۲۱/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۱
محمدرضا اکبری ترک آباد ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
محمد حسین دهقانی (یوسف) ۲۲/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۲
محمدعلی شیرگاوشانه ۲۲/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۲
محمد حسین برخورداری شریف آباد ۲۲/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۲
امرا… خاکی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
محمدرضا خروسی ترک آبادی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
احمد دهقانی احمدآبادی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
محمد حسین رشیدی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
شعبانعلی عبدا…ی سروی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
سید علی بندری ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
حسین تقی زاده ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
محمود جعفرپور ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
رضا کارگر شریف آباد ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
عبدالغفار کلانتری مزرعه نو ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
احمد کیانی احمدآبادی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
فرهاد محمدی ترک آباد ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
علی محمد مسعودی عقدا ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
سید حسین میرحسینی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
حسن نیک اردکانی ۲۳/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۲۳
مهدی جماعتی ۳۰/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۳۰
رضا حوله بافی ۳۱/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۳۱
محمد سرکارگر ۳۱/۰۴/۶۱ ۶۱/۰۴/۳۱
محمود محمدی احمدآبادی (محمدرضا) ۴/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۴
محمود اکبری بفرویی ۶/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۶
جمال افخمیان احمدآبادی ۷/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۷
کمال مروتی شریف آباد ۷/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۷
عباسعلی کارگر ۷/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۷
سید محمد کاظم حسینی پور ۲۳/۰۵/۶۱ ۶۱/۰۵/۲۳
حسین کمالی اردکانی (میرزامحمد) ۷/۰۷/۶۱ ۶۱/۰۷/۷
فرهاد مومنی ۲۶/۰۷/۶۱ ۶۱/۰۷/۲۶
میرزاعلی شاکری اشتیجه ۲/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲
عباس خدایی ۱۱/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۱
قاسم رشیدی ۱۱/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۱
مرتضی نوروزی شریف آبادی ۱۱/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۱
محمد کمالی ۱۳/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۳
حسین کمالی اردکانی (حسن) ۱۳/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۳
مهدی بوستانی ۱۵/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۵
جواد طالبی ۱۶/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۱۶
خلیل عابدی احمدآبادی ۲۴/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲۴
محمود رضایی هفتادر (عباس) ۲۵/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲۵
محمد زارع پور احمدآبادی ۲۵/۰۸/۶۱ ۶۱/۰۸/۲۵
حسنعلی حاج اسماعیلی ۱۴/۰۹/۶۱ ۶۱/۰۹/۱۴
علی عبدالکریمی ۱۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۱
جواد ابراهیمیان ۱۷/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۷
جواد ابراهیمیان ۱۷/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۷
محمدرضا حیدری شریف آباد ۱۸/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۸
بمانعلی یاسیان ۱۸/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۸
سید علی طبایی عقدایی ۱۹/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۱۹
حسین ابراهیم زاده اردکانی ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
حسین پوردهقان ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
سید حسن طباطبایی اشتیجه ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
حسین ابراهیم زاده اردکانی ۲۰/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۰
محمد افخمی عقدا (حجی مهدی) ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
مصطفی بابایی شمس آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
محسن بهاری اردکانی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
جلیل بهجتی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
سید محمد حسینی عقدا ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
جلال حیدری ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
محمدرضا عزیزی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
احمد عسکری احمدآبادی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
علی غلامپور ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
سید علی سیدی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
علی شوازی ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
رضا کیکویی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
امرا… ناصری وراعون ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
حسن آقا اسماعیلی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
سید محمد موسوی ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
جلیل بهجتی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
حسن آقا اسماعیلی ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
حسن محمود زاده ۲۱/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۱
محمدعلی افخمی اردکانی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حبیب ا… پایدار اردکانی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علی پوربیغرض ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علی توکلی احمدآبادی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
عباس حیدری ترک آباد ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حسن فتاحی (علی) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمدعلی فتوحی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محسن فتوحی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمدعلی دهستانی (محمد) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمدعلی دهستانی (محمدرضا) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمد سرافراز (غلامرضا) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
رضا شاکر ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
جلال شرکایی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
رضا کمالی (محمد) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
اکبر کمالی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حسن کمالی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علی هاتفی اردکانی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حسن هاتفی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
علیرضا مصیبی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
مصطفی ولی ال..ی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
محمد علی هاتفی (عباس) ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
سید علی میرقانعی ۲۲/۱۱/۶۱ ۶۱/۱۱/۲۲
حسین دهستانی (غلامرضا) ۱/۱۲/۶۱ ۶۱/۱۲/۱
علی آثاری ۲۳/۰۱/۶۲ ۶۲/۰۱/۲۳
رضا مذکوری اردکانی ۲۳/۰۱/۶۲ ۶۲/۰۱/۲۳
غلامرضا رعیت زاده ۱۷/۰۲/۶۲ ۶۲/۰۲/۱۷
ولی ا… محمدی ترک آباد ۸/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۸
اسماعیل فتوحی ۸/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۸
محمدرضا رحمتی احمدآبادی ۱۰/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۰
ولی ا… رادمهر (گزستانی) ۱۰/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۰
رضا مروتی شریف آباد ۱۲/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۲
حمیدرضا اقبال عقدایی ۱۳/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۳
مهدی کریمی احمدآبادی ۱۳/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۳
صادق افخمی عقدایی ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
محمد افخمی اردکانی (ابوالقاسم) ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
عباس مروتی شریف آباد ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
احمد مهدیزاده ۱۴/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۴
رضا بیابانی اردکانی ۱۵/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۵
علی شاکر اردکانی ۱۵/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۵
عباسعلی ملاحسینی ۱۶/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۶
حبیب فتاحی ۱۷/۰۵/۶۲ ۶۲/۰۵/۱۷
قنبرعلی مروتی ۱۶/۰۶/۶۲ ۶۲/۰۶/۱۶
محمود رضایی احمدآبادی ۲۹/۰۶/۶۲ ۶۲/۰۶/۲۹
منصور آتش فراز ۳۱/۰۶/۶۲ ۶۲/۰۶/۳۱
ذبیح ا… عاصی زاده ۲۱/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۱
علی پورعبدال..ی ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
رضا حکیمی خلیل آباد ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
محمد شاکر اردکانی ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
سید موسی شاه میری ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
ابوالقاسم ملاحسینی ۲۲/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۲
حسین طالعی ۲۸/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۸
علی ارجنانی اردکانی ۲۹/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۲۹
محمدرضا نامزد اردکانی ۳۰/۰۷/۶۲ ۶۲/۰۷/۳۰
حسن خزر ۱/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱
مهدی رضا زاده ۱/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱
محمدعلی عسکری ۱/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱
محمدرضا پوردهستانی ۲/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۲
سید محمد فضائل ۴/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۴
حسین پایدار اردکانی ۵/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۵
فاضل خودستان ۱۳/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱۳
حسین بهجتی ۱۵/۰۸/۶۲ ۶۲/۰۸/۱۵
حسین دهستانی (اسماعیل) ۱۴/۱۰/۶۲ ۶۲/۱۰/۱۴
جلیل دهستانی اردکانی ۲۱/۱۰/۶۲ ۶۲/۱۰/۲۱
مصطفی ابویی انجیرآوند ۱۱/۱۱/۶۲ ۶۲/۱۱/۱۱
حسن اکرم زاده اردکانی ۲۰/۱۱/۶۲ ۶۲/۱۱/۲۰
محمد حسین آرامی ۴/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۴
سید حسین طاهرزاده ۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۵
محمدرضا ثقفی (عزیز ا…) ۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۵
اکبر عزتی اردچی ۷/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۷
عبدالرضا محیطی اردکانی ۹/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۹
سید محمدرضا جزایری (حنیف) ۹/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۹
محمود صحرایی ۱۰/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۰
محمود ذاکری ۱۰/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۰
محمدعلی دهستانی (حسین) ۱۰/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۰
عباس پورقاسمی ۱۱/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۱
محمود دهستانی ۱۲/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۲
محمدرضا خدایی ۱۳/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۳
احمد فتاحی ۱۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۵
رجب علی بمانی ۱۶/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۱۶
محمدحسین رضایی شریف آبادی ۲۵/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۲۵
جواد میرجانی سروی ۲۶/۱۲/۶۲ ۶۲/۱۲/۲۶
مجید ناظمی زاده اردکانی ۱/۰۱/۶۳ ۶۳/۰۱/۱
محمد حسین مومنی هامانه ۱۴/۰۱/۶۳ ۶۳/۰۱/۱۴
محمدرضا میرزایی امیرآبادی ۱۸/۰۱/۶۳ ۶۳/۰۱/۱۸
عبدالمجید خنیک ۲۶/۰۲/۶۳ ۶۳/۰۲/۲۶
احمد افخمی عقدا ۹/۰۳/۶۳ ۶۳/۰۳/۹
محسن صادقی ۱۵/۰۳/۶۳ ۶۳/۰۳/۱۵
حبیب عباسپور ۱۴/۰۴/۶۳ ۶۳/۰۴/۱۴
علیرضا فتاحی اردکانی ۱۷/۰۴/۶۳ ۶۳/۰۴/۱۷
مجید پور شاکری ۲۳/۰۴/۶۳ ۶۳/۰۴/۲۳
محمدرضا قاسمی ترک آباد ۱۳/۰۵/۶۳ ۶۳/۰۵/۱۳
محمد سلمانی احمدآبادی ۱۵/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۱۵
حسین مومنی زاده ۱۷/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۱۷
علی عمویی کوشکنو ۲۰/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۲۰
ناصر صالحی ۲۱/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۲۱
محمدرضا حسنی احمدآبادی ۲۷/۰۶/۶۳ ۶۳/۰۶/۲۷
فیض ا… سیفی احمدآبادی ۲۵/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۵
پرویز شاکری اشتیجه ۲۵/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۵
سید یحیی موسوی احمدآبادی ۲۵/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۵
سیف ا… رشیدی ۲۷/۰۷/۶۳ ۶۳/۰۷/۲۷
ناد علی بابائیان ۱۴/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۱۴
محمد رضا ثقفی حاجی آباد (نظر) ۲۱/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۱
محمدعلی قانعی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
مهدی رحمتی احمدآبادی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
سید عبدالحمید طبایی عقدایی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
ذبیح ا… سیفی احمد آبادی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
جواد شاه بلی اردکانی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
علی میهن پرست ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
علی میهن پرست ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
رضا کمالی ۲۲/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۲
حسن شیری زرجوع ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
جواد فتاحی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسین فضلی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
ذبیح ا… کوری ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
میراب رشیدی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسن شاکری ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسین شهبازی ترک آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی حبیبی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
صفرعلی حیدری شریف آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علیرضا خیرخواه ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
محمدرضا دادخواه ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
محمدعلی دهقانی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی دهقانی احمدآبادی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حبیب ا… محمدی ترک آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسین معتقدی ترک آباد ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حبیب ا… یوسفی انجیرآوند (علی) ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
سید جعفر امامی میبدی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
نظر علی بلیلی عقدایی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی بناپور علی بیک ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
حسن پایدار اردکانی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
بمانعلی پورمند ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
جلیل حمامی ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
عباس گنجی اشتیجه ۲۳/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۳
علی قاسمی وراعون (رمضانعلی) ۲۵/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۵
محمدرضا ذبیحی ۲۹/۱۲/۶۳ ۶۳/۱۲/۲۹
حسن فتاحی (غلامرضا) ۲/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۲
حسین مروتی شریف آباد ۲/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۲
مهدی دهقانی احمدآبادی ۴/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۴
محمد حسن رجبی ۷/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۷
محمد پایدار اردکانی ۱۲/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۲
محمدرضا حاجی صفری ۱۵/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۵
محمدرضا طالبی ۱۸/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۸
بمانعلی ابراهیمی عقدا ۱۸/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۱۸
کاظم دبیری احمدآبادی ۲۶/۰۱/۶۴ ۶۴/۰۱/۲۶
سید حسن میرشمسی ۲۳/۰۳/۶۴ ۶۴/۰۳/۲۳
محمد علی سرافراز ۳/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۳
محمدرضا پورتقوی ۷/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۷
مصطفی معصومی ۲۴/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۲۴
عباس مظفری ۲۸/۰۴/۶۴ ۶۴/۰۴/۲۸
علی حسین زاده بالاده ۱۶/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۱۶
کاظم شاکر اردکانی ۱۶/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۱۶
آقا محمد افخمی اردکانی (حسین) ۲۲/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۲۲
سید محمود حسینی پور ۲۹/۰۵/۶۴ ۶۴/۰۵/۲۹
ناصر محمد پورتیران ۱۵/۰۶/۶۴ ۶۴/۰۶/۱۵
محمد حسین شیری احمدآبادی ۲۹/۰۶/۶۴ ۶۴/۰۶/۲۹
منصور عباسی ۱۶/۰۷/۶۴ ۶۴/۰۷/۱۶
حسین حکیمی مزرعه نو ۱۸/۰۸/۶۴ ۶۴/۰۸/۱۸
احمد خالصی ۶/۰۹/۶۴ ۶۴/۰۹/۶
محمد بابایی چاه افضل ۱۸/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۱۸
محمد ابولی انجیرآوندی ۲۰/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۰
سید آیت ا… طبایی عقدایی ۲۰/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۰
هادی ابوطالبی میرصالح ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
محمدرضا احمدی اردکانی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
سید مصطفی خدایی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
غلامرضا خدایی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
علیرضا خطیبی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
محمدعلی خلیلی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
محمد صادق رشیدی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
رضا زارع علی بیک ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
حسینعلی کلانتری ترک آباد ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
علی موتاب بفرویی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
جواد هاتفی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
سید علی میرشمسی ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
احمد نقیبی خرانق ۲۱/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۱
سید محمد شاکری ۲۲/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۲
محمدعلی رجبی ۲۴/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۴
محمدعلی حاجی اسماعیلی ۲۸/۱۱/۶۴ ۶۴/۱۱/۲۸
جواد قربان زاده ۴/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۴
علی فتاحی (حسین) ۷/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۷
ابوالقاسم کریمی عقدا ۹/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۹
سید حسن موسوی ۱۱/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۱۱
سید جمال الدین امیری عقدایی ۲۸/۰۲/۶۵ ۶۵/۰۲/۲۸
مصطفی موسوی زاده یزدی ۱/۰۳/۶۵ ۶۵/۰۳/۱
حسین گنجی اشتیجه ۱۴/۰۳/۶۵ ۶۵/۰۳/۱۴
عباسعلی جعفری فرد ۲۲/۰۴/۶۵ ۶۵/۰۴/۲۲
حسین اسماعیلی عقدا ۱۰/۰۶/۶۵ ۶۵/۰۶/۱۰
محمد حسین تقی زاده هامانه ۲/۰۷/۶۵ ۶۵/۰۷/۲
شعبانعلی برجی هفتادر ۲۰/۰۸/۶۵ ۶۵/۰۸/۲۰
محمود حیدری کوشکنو ۷/۰۹/۶۵ ۶۵/۰۹/۷
رزاق خدایی اردکانی ۱۷/۰۹/۶۵ ۶۵/۰۹/۱۷
حمید خانزاده چرخاب ۴/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۴
علی مدد ابویی سروعلیا ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسین ثقفی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمود جعفری ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسن زفاک ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
داوود فتاحی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمد علی فتاحی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسین کارگران ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمود محمدی احمدآبادی (حسن) ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
حسن مرادی مزرعه نو ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
سید علی موسوی زاده احمدآبادی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمود میری اردکانی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
محمدعلی هاتفی (محمدرضا) ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
علی خلیلی ۱۹/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۱۹
ماشاا… اسلامی کلانتری ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
محمد دهقانی احمدآبادی (حسین) ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
محمدرضا رجبی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
میرزامهدی علی محمدی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
غلامرضا فدوی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حسین کریمی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حسین محمدی احمدآبادی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
محمدرضا محمدی ترک آباد ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حیدر معتقدی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حیدر معتقدی ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
حسین چوپانی زرجوع ۲۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۰
غلامرضا ذاکری ۲۱/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۱
جواد گنجی اشتیجه ۲۱/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۱
جلیل دهستانی ۲۱/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۱
محمدرضا شاکری ۲۲/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۲
محمدرضا شاکری ۲۲/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۲
مرتضی مروتی ۲۳/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۳
مرتضی مروتی ۲۳/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۳
حسینعلی پایدار اردکانی ۲۷/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۷
حسینعلی پایدار ۲۷/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۷
حسین دهستانی (محمد) ۲۸/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۸
حسن کوه علی بیک ۲۸/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۲۸
مجتبی الهی فرد ۳۰/۱۰/۶۵ ۶۵/۱۰/۳۰
شعبانعلی حیدری ۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱
جواد حلوایی ۵/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۵
میرزا محمد بیگی سروعلیا ۶/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۶
حبیب ا… یوسفی توتی ۷/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۷
مهدی ابراهیم زاده ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
عباسعلی احمدی احمدآبادی ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمد ترابی ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمدعلی جماعتی ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
ابوالفضل حیدرپور خرانق ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمدرضا غلامنیا میرصالح ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمدعلی داعی زاده ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
عباس میهن پرست ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
سید علی هاشمی مزرعه نو ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
محمد حسین قربان زاده شریف آباد ۱۰/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۰
جواد آزادی شریف آباد ۱۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۱
مهدی بهجتی اردکانی ۱۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۱
محمدرضا مهدیزاده ۱۱/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۱۱
محمد آقا فرهمندی ۲۶/۱۱/۶۵ ۶۵/۱۱/۲۶
رضا افخمی اردکانی ۱۸/۱۰/۶۵ ۶۵ /۱۰/۱۸
غلامحسین خیری ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
محمد سرافراز(علی) ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
عباسعلی بناپور ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
سید عباس هاشمی ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
حسن عریان زاده اردکانی ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
فضل ا… مروتی شریف آباد ۱۸/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۱۸
حمزه احمدی اردکانی ۲۲/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۲۲
احمد سرکارگر ۲۲/۰۱/۶۶ ۶۶/۰۱/۲۲
محمدرضا طرفداری ۵/۰۲/۶۶ ۶۶/۰۲/۵
قاسم پیری ۲۰/۰۲/۶۶ ۶۶/۰۲/۲۰
رضا نداف بازارنو ۴/۰۴/۶۶ ۶۶/۰۴/۴
محمد قانعی ۱۲/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۲
سید ابوالفضل موسوی ۱۴/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۴
مصطفی شعبانی ۱۴/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۴
جلال کمالی ۱۴/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۴
محمدرضا فتاحی ۱۹/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۱۹
حبیب ا… برخورداری ۳۰/۰۵/۶۶ ۶۶/۰۵/۳۰
علی اکبر جره ای ۲۷/۰۶/۶۶ ۶۶/۰۶/۲۷
غلامرضا جعفریان ۵/۰۷/۶۶ ۶۶/۰۷/۵
مجید زنجیریان ۵/۰۷/۶۶ ۶۶/۰۷/۵
حسین برخورداری شریف آباد ۲۲/۰۸/۶۶ ۶۶/۰۸/۲۲
حسین احمدی احمدآبادی ۲/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۲
محمد علی رشیدی ۴/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۴
حسین مرادی مزرعه نو ۱۵/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۱۵
محمد حسن ابراهیمی شمس آباد ۲۰/۰۹/۶۶ ۶۶/۰۹/۲۰
حسین فتاحیان ۲۵/۱۰/۶۶ ۶۶/۱۰/۲۵
محمدرضا میرزازاده ۲۵/۱۰/۶۶ ۶۶/۱۰/۲۵
سید کاظم موسوی ساغندی ۲۶/۱۰/۶۶ ۶۶/۱۰/۲۶
کامران انصاری ۶/۱۲/۶۶ ۶۶/۱۲/۶
علی سعیدی پناه ۲۰/۱۲/۶۶ ۶۶/۱۲/۲۰
علی محمد حاجی صفری ۹/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۹
سید علی طباطبایی خلیل آباد ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
محمد کاظم اکبری ترک آباد ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
مهدی هاتفی اردکانی ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
حمیدرضا عسکری ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
حسن محمدرضاپور زرجوع ۱۰/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۰
محمدرضا ناظمی اردکانی ۱۳/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۳
غلامعلی ساغندی ۱۷/۰۱/۶۷ ۶۷/۰۱/۱۷
محمود پیری ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
مختار حسنی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
اصغر حمزه ای ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
حجت ا… خاتمی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
محمد دهقانی احمدآبادی (علی) ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
حسن شاطری ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
مسلم شاکر ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
ناصر محمدی احمدآبادی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
علی محمودی احمد آبادی ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
محمد جواد مرادی درین ۴/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۴
حسین رفیعی عقدایی ۹/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۹
جلال اقبال ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
ابوالقاسم بمانیان ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
حسین رشیدی احمدآبادی ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
غلامرضا غلامی خرانق ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
محمد علی غلامی ۲۳/۰۳/۶۷ ۶۷/۰۳/۲۳
منوچهر فرهادی ۱۰/۰۴/۶۷ ۶۷/۰۴/۱۰
رضا بزمی نیک ۱۴/۰۴/۶۷ ۶۷/۰۴/۱۴
سلیمان کریمی عقدا ۲۱/۰۴/۶۷ ۶۷/۰۴/۲۱
علی قاسمی چفته ۱/۰۵/۶۷ ۶۷/۰۵/۱
یوسف دودی ۱/۰۶/۶۷ ۶۷/۰۶/۱
حبیب فاضل پور عقدایی ۱۶/۱۲/۷۲ ۷۲/۱۲/۱۶
سید محمد موسوی (سید اسماعیل) ۷/۰۶/۷۴ ۷۴/۰۶/۷
امیررضا خدایی ۱۸/۱۰/۷۴ ۷۴/۱۰/۱۸
مجید قانعی ۴/۰۱/۷۹ ۷۹/۰۱/۴
محمدرضا فتحی ۲۱/۰۱/۷۹ ۷۹/۰۱/۲۱
مهدی فتوحی ۱۱/۱۰/۹۰ ۹۰/۱۰/۱۱