معرفی بخش های گنجینه و تیم پروژه 

نمای بیرون: در حال طرح ریزی و برنامه ریزی است

نمای داخل: معرف سیر تاریخی از ابتدای پهلوی تا به امروز می باشد

فضا سازی شهرستان ردکان

100%

توضیحات:

نمای اردکان: بیان گر فضای کوچه ای با معماری سنتی شهرستان اردکان است.

تکمیل این پروژه به مدت ۲۰ روز به طول انجامید.

فضا سازی زمان رضا خان

100%

توضیحات:

نمایی از دوران رضا پهلوی: بیانگر فضای سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ می باشد

تکمیل این پروژه به مدت ۲ ماه به طول انجامید.

فضا سازی زمان محمد رضا پهلوی

100%

توضیحات:

نمای از دوران محمد رضا پهلوی: معرف مباحثی پیرامون مدیریت و وضعیت درباریان محمدرضا پهلوی می باشد

تکمیل این پروژه به مدت ۱۰ روز به طول انجامید.

فضا سازی سلول شکنجه

80%

توضیحات:

نمای زندان ساواک: بیانگر وضعیت زندان و زندانیان ساواک در دوران پهلوی می باشد.

تکمیل این پروژه به مدت ۱ ماه به طول انجامید.

فضا سازی نمای خرمشهر

100%

توضیحات:

نمای شرق جنگ تحمیلی: بیانگر فضای تحمیل جنگ توسط رژیم بعثی علیه جمهوری ایران می باشد

تکمیل این پروژه به مدت ۲ ماه به طول انجامید.

فضا سازی عروج شهدا

99%

فضا سازی ستارگان آسمان

100%

فضا سازی راهرو کلاهها

100%

توضیحات:

نمای مسیر ۸ سال دفاع مقدس: بیانگر مباحثی از جمله شهدای گمنام و جانبازان ۸ سال دفاع مقدس می باشد

تکمیل این پروژه به مدت ۲ ماه به طول انجامید.